Možnosti investovania

Máte voľné peňažné prostriedky a chcete ich zhodnotiť? Nie je nič jednoduchšie než je investovať. Každého investora však čaká ťažké rozhodnutie: kam peniaze vložiť. Možno Vám uľahčí rozhodnutie nasledujúci prehľad investícií.


Kam investovať

Existuje mnoho nástrojov peňažného a kapitálového trhu, ktoré môžete využiť na zhodnotenie Vašich peňažných prostriedkov. Môžete investovať sami alebo kolektívne, do majetkových či do dlhových cenných papierov, krátkodobo či dlhodobo, rizikovo alebo bez rizika apod Cieľom tohto článku je priniesť Vám ucelený prehľad možnosti investícií, spolu s ich stručnou charakteristikou.

Než začnete investovať

Každý investor musí pri rozhodovaní o investícii zvážiť nasledujúce tri veci: riziko, výnos a likviditu. Je potrebné si ujasniť, ktoré z nich dáte prednosť, pretože spravidla nie je možné dosiahnuť všetkých troch zároveň. Produkty sa potom často odlišujú práve týmito faktormi.

Výnos

Nie je pochýb o tom, že dosiahnutie zisku je základným cieľom investovania. Tento výnos môže mať podobu dividend, úrokov alebo iných výnosov z investícií. Výška výnosu sa potom okrem iného odvíja aj od rizikovosti investície.

Riziko

Každá investícia má určité riziko. Za bezrizikové bývajú najčastejšie označované terminované účty, rôzne termínované vklady či štátne dlhopisy. Tie tiež majú najmenšie výnosy (ktoré však nie sú zanedbateľné). Rizikovejšie sú potom napríklad akcie, ktoré môžu priniesť vyšší výnos, ale aj nemusí priniesť vôbec žiadny. Čím väčšie je riziko, tým väčší výnos môžete očakávať.

Tvorte si portfólio

U rizikovejších investícií nikdy neinvestujte všetky financie do jedného produktu. Vždy je nutné vytvoriť si určité portfólio investícií. Možno odporučiť vybrať si investície, ktorých výnosy sa nevyvíjajú úplne obdobne. Ak by jedna investícia nepriniesla žiadny zisk (alebo dokonca stratu) druhá investícia by mala byť schopná túto stratu vyrovnať svojim výnosom.

A ak by ste investovali všetko do jedného produktu, mohli by ste aj o všetky svoje peniaze prísť (stále hovoríme o rizikovejších investíciách - ukladaním všetkých peňazí na sporiaci účet spravidla nič nepokazíte, aj keď existujú výnosnejšie produkty). Tomuto riziku sa dá najčastejšie vyhnúť investovaním do podielových fondov či iných foriem kolektívneho investovania.

Likvidita

Likviditu možno definovať ako rýchlosť (schopnosť), s ktorou možno premeniť danú investíciu na hotové peniaze bez väčších dodatočných nákladov. Teda napr ako dlho bude trvať, než vyberiete peniaze z termínového vkladu alebo ako predáte akciu alebo dlhopis. Aktíva sa líšia svoju likviditou a pri rozhodovaní o investícii je opäť potrebné zabezpečiť, aby bola aspoň časť investícií likvidných. Nejlikvidnějšími aktívami sú všeobecne peniaze na bežných účtoch, z typických investičných aktív možno za veľmi likvidné označiť akcie, menej likvidné potom dlhopisy alebo uzavreté podielové fondy.

Individuálne investovanie

Investovať môžete buď sami za seba alebo kolektívne. Pri individuálnom investovaní rozhodujete o konkrétnych investíciách Vy sami (čo kúpite, za koľko a kedy). Je teda nutné mať určité znalosti o trhu, nehovoriac o ekonomických znalostiach. Aby ste boli úspešnými individuálnymi investormi, musíte vedieť odhadnú ako sa bude trh vyvíjať a podľa jeho vývoja prispôsobovať svoje investície (tzn. včas predať, včas nakúpiť). Ide napríklad o investovanie do cenných papierov. V prípade individuálneho investovania však vo väčšine prípadov prijímate väčšie riziko, pretože nemožno vytvoriť tak kvalitné diverzifikované portfólio ako pri kolektívnom investovaní.

Cenné papiere - rozdelenie

Cenné papiere možno deliť na majetkové a dlhové. Majetkové cenné papiere vyjadrujú podiel ich vlastníka na majetku spoločnosti, ktorá ich vydala. Ide najmä o akcie. Dlhové cenné papiere potom vyjadrujú iba úverový vzťah, a to medzi ich vlastníkom a osobou, ktorá ich vydala (emitentom). Emitent po uplynutí určitej doby zaplatí veriteľovi úrok a vráti požičanú sumu. Príkladom dlhových cenných papierov sú dlhopisy (dlhopisy).

Akcie

Akcie je majetkový cenný papier s ktorého držbou sú spojené práva a povinnosti. Medzi práva patrí podiel na zisku (dividenda), právo hlasovať na valnom zhromaždení a právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti. Akcie sa kupujú za určitú nominálnu hodnotu, ich trhová hodnota sa potom vyvíja podľa úspešnosti spoločnosti, ale aj podľa vývoja ekonomických veličín danej ekonomiky.

Dividendy

Čo sa týka dividend, ich výška sa odvíja od zisku konkrétnej spoločnosti a každým rokom sa mení. Spoločnosť vždy vezme všetky zisky a začne sa rozdeľovať (časť ide do rezervného fondu, časť na vysporiadanie straty z minulých rokov, časť na zvýšenie základného imania a pod) Po vysporiadania obligatórnu položiek sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia rozdelí zvyšok zisku akcionárom v podobe tzv dividend.

Dlhopisy

Dlhopisy alebo dlhopisy sú naopak dlhovým cenným papierom. Financujú sa nimi pôžičky vláde, obciam, regiónom a prípadne firmám. Jednoducho povedané, ten kto potrebuje požičať emituje dlhopis. Tí čo ho nakúpi sa potom stávajú veriteľmi a požičiavajú svoje peniaze na stanovenú dobu. Po uplynutí doby dostanú peniaze späť, navyše zhodnotené o úrok.

Najmenej rizikovými dlhopisy sú štátne dlhopisy (napr. z minulosti známej povodňové dlhopisy či bežné štátne pokladničné poukážky). Dlhopisy sa predávajú za diskontovanou cenu, tj sú predané za cenu nižšiu ako je nominálna hodnota dlhopisu. Nominálna cenu dostane veriteľ vyplatenú v dobe splatnosti (od predajnej ceny sa bude líšiť práve úrokom).

Kolektívne investovanie

Princípom kolektívneho investovania je zhromaždenie peňazí od väčšieho množstva drobných investorov a ich následné investovanie do niektorých cenných papierov prostredníctvom zvoleného fondu.

Pri kolektívnom investovaní už nerozhodujete presne o tom čo, kedy a za koľko, len zvolíte sumu investície, fond, do ktorého chcete investovať a cez akú spoločnosť. O tom aké konkrétne aktíva budete nakupovať potom rozhoduje správca fondu. Tento spôsob investovania je menej rizikový, pretože správca fondu vytvára rozsiahle portfólio cenných papierov.

Fondy

Fondy do ktorých možno investovať peniaze sa delia na investičné a podielové. Podielový fond získa svoje prostriedky prostredníctvom vydávania podielových listov a je spravovaný investičnou spoločnosťou, pretože sám o sebe nemá žiadnu právnu subjektivitu. Investičný fond naopak má právnu subjektivitu (najčastejšie sa jedná o akciovú spoločnosť) a získava prostriedky pomocou úpisu akcií.

Podielové fondy

Pri investícii do podielových fondov zakupujete tzv podielové listy. Fondy sa delia na otvorené a uzavreté. Základný rozdiel medzi nimi je ten, že u otvorených fondov má investor právo kedykoľvek požiadať fond o odkúpenie jeho podielových listov a investičná spoločnosť je povinná ho odkúpiť do 15 dní. U uzavretého fondu toto právo nemá a podiely sú vyplatené až pri zániku fondu (je založený na dobu určitú). Mimoriadnou podielovými fondmi sú potom napríklad fondy peňažného trhu, akciové fondy, dlhopisové, fondy fondov alebo zmiešané fondy.

Investičné fondy

Investičné fondy sú zakladané na dobu určitú a podobajú sa tak uzavretým podielovým fondom. Akcionár teda nemôže odpredať svoje akcie investičnému fondu pred uplynutím doby, na ktorú bol fond založený. Má však právo predať svoje akcie inej osobe a tým realizovať zisk. Rizikovosť týchto fondov je tým pádom väčší ako pri otvorených podielových fondov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: