Investovania hrou aj rizikovým športom

Investovania. Slovo, ktoré pre časť obyvateľov znie pomerne cudzokrajné. Byť investorom, aspoň tým drobným, môže byť každý z nás. Nemusíte mať ekonomické vzdelanie, ale bez aspoň čiastočnej znalosti bude pre vás investovania povestnou španielskou dedinou.


nvestície a finančné zabezpečenie

Ak ste niekedy v minulosti absolvovali stretnutie s finančným alebo bankovým poradcom, viete, že investovanie je len jednou z niekoľkých možností, ako sa finančne zabezpečiť. Mnohí poradcovia maľujú na papier dom a vysvetľujú na ňom, z čoho by sa malo skladať vaše portfólio produktov. Okrem investovania myslí aj na sporenie alebo vhodné poistenie. Akékoľvek rady bez znalosti vašej konkrétnej finančnej situácie nemusia byť platné pre každého. Nechceme vás učiť, ako zostaviť finančné portfólio, ale zoznámiť vás so základnými pojmami a vykonávať pomerne spletitú ponukou rôznych finančných produktov.

Sporenie alebo investovanie?

Niektorí používajú pre sporenia slovo investovania a opačne. Obe sa však od seba líšia. Sporenia je spojené s pevným výnosom (tj pevne stanovenú úrokovú sadzbou). "U sporenie má človek uložené peniaze kedykoľvek k dispozícii, u investície je vhodné počítať s dlhším časovým horizontom," oznamuje Tomáš Kofroň z tlačového oddelenia Raiffeisenbank. Pretože je sporenie pevne úročené, nebýva jeho úrok príliš vysoký, v podstate kopíruje infláciu. V poslednom roku je inflácia vyššia ako úrokové sadzby na väčšine sporivých produktov (sporiteľské účty, stavebné sporenie, termínované vklady), čo je dané finančnou krízou v zahraničí au nás hospodárskym poklesom.

Zato investovania je spojené s vopred neznámym rizikom

Proklamácie zo strany bánk a ďalších finančných inštitúcií zaoberajúcich sa investovaním nás upozorňujú, že minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. "Investovanie umožňuje nepriamo sa podieľať na hospodárskom úspechu či neúspechu firiem a celej ekonomiky, a tak dosiahnuť veľmi zaujímavého zhodnotenia vložených prostriedkov,"

Foriem, kam a ako sporiť, je niekoľko

Ttých základných možno uviesť sporiaci účet, termínovaný vklad, stavebné sporenie, vkladné knižky alebo vkladové certifikáty. Pre pravidelné odkladanie menších finančných čiastok je najvhodnejší sporiaci účet. Ten si môžete založiť ako v bankách, tak napríklad v družstevných záložnách. Aj napriek zníženiu úrokov na sporivých účtoch môžete stále získať ročnú úrokovú sadzbu vyššiu tri percentá.

Investovania je neprebádaná krajinou

U sporenie sa môžete rozhodnúť pomerne jednoducho. V prípade nevhodné voľby vás čaká len mierna strata v podobe nižších výnosov úrokov, prípadne si na svoje peniaze nejakú dobu počkáte (termínovaných vkladov, stavebného sporenia alebo vkladových certifikátov). U investovania môže nevhodne zvolený inštrument, alebo ich kombinácia, dopadnúť pre vás negatívne. Nepřipsáním žiadneho výnosu z vašich investícií je lepšia varianta ako čiastočná alebo úplná strata istiny.

Riziko, výnos a likvidita

Tri slová, ktoré by ste mali mať na mysli pred každou investíciou. V literatúre sú často známe pod fráz magický trojuholník. Rizikom sa myslí neistota v podobe vašej investície. Nikto vám nezaručí, že dnes vami vložené peňažné prostriedky nájdete za rok v rovnakej výške. Ak sa chcete každý mesiac chlácholit, že vám peniaze pribúdajú, zvoľte radšej vyššie uvedený sporiteľské produkt. Druhé slovo, výnos, súvisí s rizikom. Podstoupením vyššieho rizika sa môžete v priebehu času dostať k vyššiemu zhodnotenie. Likviditou sa myslí doba, za ktorú získate vašu hotovosť odpredajom vašej investície. Čím vyššia podstupujete riziko, tým je váš výnos vyšší. Pri nízkom riziku je časová dostupnosť vašich peňazí vyšší. Neplatí to však absolútne a vo výnimočných prípadoch (ako treba teraz) môže aj nízke riziko znamenať stratu.

Rozložte riziko na viac miest

Riziko, teda aj výnos a likviditu, môžete rozložiť na viacero miest. V praxi to znamená, že nebudete všetky svoje voľné peniaze ukladať do jedného mešce, ale zvolíte ich viac. Napríklad podielové fondy so zameraním na akcie budete mať v niekoľkých rôznych profiloch. Okrem fondov zameraných na české akcie by vám nemal v portfóliu chýbať ani akciový fond pokrývajúci strednú Európu. S tým súvisí aj druhá zásada. Je vhodnejšie mať peniaze vo viacerých formách investícií. Okrem akciových podielových fondov treba ešte na sporiacim účte alebo v dlhopisových fondoch. Rozloženia rizika čiže diverzifikáciu je nutné vytvoriť aj podľa odvetví, geografického investovania alebo mien. Bližšie zásady uvedieme v ďalších dieloch tohto seriálu.

Chyby začínajúcich investorov

Podľa Ireny Zatloukalová z ČSOB je najčastejšou chybou začiatočníkov ich kutilstvo. Vyberajú si len podľa toho, kto im čo poradia. Najčastejšie ide o nezaručenej rady vyplývajúce práve z minulej výkonnosti produktu. "Tá rozhodne nie je žiadnou zárukou výkonnosti budúcej," dodáva Zatloukalová. Rovnako by ste sa nemali rozhodovať na základe emócií, ktoré ústia v nákupy a predaje aktív v nevhodnú dobu. "Najmä sú to nízka diverzifikácia investície, chamtivosť a snaha rýchlo zbohatnúť," podotýka Lener. "Ďalšou chybou býva, že si investor vopred nestanovujú, aký výnos je už pre neho zaujímavý, a potom sa bezhlavo púšťa do rýchlych nákupov a následných predajov, treba is minimálnym ziskom. V takom prípade už o investovanie nemôže byť reč az investora sa razom stáva špekulant, "informuje Tomáš Vencl, Treasury Securities & Sales z Volksbank.

Najčastejšie chyby začiatočníkov

* Panika pri poklese
* Túžba po rýchlom zbohatnutia (chamtivosť)
* Dôraz na výsledky minulých období
* Zlý výber investičného poradcu
* Nestanovenie si cieľov
* Zlá alebo žiadna diverzifikácia
* Preferovania jedného investičného nástroja

Informácie pre ľahšie investovanie

Pre investovanie sú nesmierne dôležité informácie. Okrem rozhovorov s vašimi známymi je dostať mnoho kvalitných knižných publikácií s finančnou tématikou. Pre využitie základných, ale aj pokročilých informácií o investovaní a celom kapitálovom trhu môžu byť nápomocní aj finančné, bankové alebo investiční poradcovia. Nemožno však zaručiť, že sa z vyššie uvedených zdrojov naučíte všetky zásady bezpečného investovania, ktoré bude mať pre vašu peňaženku pozitívny dopad v podobe rastúcich výnosov. Záleží len na vás, nakoľko si osvojíte rady a tipy pre najvhodnejší (tj najbezpečnejšie) investovania. Ale bezpečná investícia je veľakrát vzdialenú a nedostižnou métou aj pre ostrieľaných matador z radov bankových a investičných spoločností.

A čo to investícia je?

Ako investície sa v ekonómii označuje tá časť dôchodku, ktorá je vložená do kapitálu. Teda do tovární, nových prístrojov a ďalších statkov, ktoré neprinášajú okamžitý prospech, ale umožní v budúcnosti väčšiu výrobu. Nie je to teda napríklad vklad peňazí na účet alebo nákup akcií. Investície majú v ekonómii dvojaký význam:

* Výška investícií majú veľký vplyv na agregátny dopyt a zamestnanosť,
* Investície vedú ku kumulácii kapitálu - ak postavíme viac tovární, budeme v budúcnosti schopní vyprodukovať viac tovaru. V bežnej reči sa slovom investície označuje akýkoľvek vklad, napr "Investoval do toho veľa času. Investujeme do akcií tej spoločnosti. "


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: