Exekútor versus vymáhača

Neviete si rady ako ďalej, hrozí Vám dlhy a exekúcie? Poradí Vám všeobecne prospešná spoločnosť poskytujúca bezplatné poradenstvo spotrebiteľom. Vyhodnotí situáciu a pomôžu Vás vyviesť zo začarovaného kruhu pôžičiek a dlhov.


Súdni exekútori versus vymáhača dlhov

Zadlžené domácnosti sa viac a viac stretávajú s tým, že ak neuhradí dlžnú čiastku, príde exekútor. Veľakrát vymáhania dlhov rieši náhradným spôsobom a za dlžníkom príde vymáhača.

Kto je exekútor

Majú exekučný titul, sú napríklad vykonateľné rozhodnutie súdu, vykonateľný rozhodcovský rozsudok, notársku zápisnicu s povolením k vykonateľnosti alebo exekútorský zápis, vykonateľné rozhodnutie orgánu štátnej správy a územnej samosprávy a iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery a listiny, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Spôsob exekúcia

Exekútor môže vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky povinného z účtu u peňažného ústavu, prikázaním iné pohľadávky povinného, predajom hnuteľných vecí i nehnuteľností, predajom podniku, vyprataním priestor, odobratím veci, rozdelením veci, uskutočnením prác a výkonov na účet povinného.

Zodpovednosť exekútora

Exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa a štát zodpovedá za exekútorom prípadne spôsobenú škodu pri tejto činnosti, ovšem exekútorský činnosť vykonáva v podstate ako podnikateľ za účelom dosiahnutia zisku. Na výsledku exekúcie je súdny exekútor hmotne zainteresovaný.

Čo nemôže zabaviť zamestnanému

Ak sa z platu strhávajú dlhy, musí zostať dlžníkovi aspoň 4620 korún pre jeho osobu, na každú vyživovanú osobu potom ďalších 1155 korún.

Čo nemôže zabaviť nezamestnanému

* Dávky sociálnej starostlivosti
* Dávky pomoci v hmotnej núdzi
* Príspevok na bývanie
* Niektoré jednorazové dávky štátnej sociálnej podpory určenej najmä ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, napríklad jednorazový príspevok na opatrenia osobitných pomôcok, príspevok na úpravu bytu, príspevok na zakúpenie, opravu a úpravu motorového vozidla, príspevok na prevádzku motorového vozidla alebo príspevok na individuálnu dopravu.

Čo nemôže zabaviť nikdy?

* Bežné odevné súčasti
* Obvyklé vybavenie domácnosti
* Zdravotné potreby a iné predmety, ktoré dlžník potrebuje kvôli svojej chorobe alebo
zdravotnému postihnutiu
* Snubný prsteň
* Hotovosť do 1000 korún

Vymáhača dlhov

Zásadne sa domáhejte dokladu alebo jeho oprávnenia s Vami vôbec v tejto veci konať. Musí mať pri sebe buď plnú moc veriteľa alebo mu mohol váš veriteľ pohľadávku prenechal, teda doklad o postúpení pohľadávky - tým sa stal veriteľom sám vymáhača. Ak sa nepreukáže ani jedným z týchto dokumentov, pokojne pred ním zatvorte dvere - žiadny postih Vám nehrozí a on nie je v práve s Vami jednať.

Exekútor môže vstúpiť do Vášho bytu a zabaviť majetok, vymáhača si to dovoliť nemôže. Pri vymáhaní dlhov si nemôže ktokoľvek hrať na exekútora, používať fyzické alebo psychické násilie, alebo Vás zastrašovať. Ak použije vydieranie, zastrašovanie alebo vyhrážanie, je takéto konanie kvalifikované ako trestný čin vydierania alebo útlak. K ohláseniu takého činu bude veľmi vhodné, aby pri incidente bol u Vás nejaký svedok, ktorý môže túto situáciu preukázať.

Na tieto praktiky aj keď ste dlžník a teoreticky je proti strana v práve, sú chápané ako protiprávne konanie a môžete ich oznámiť na polícii. Teda paradoxne môže na koniec skončiť na súde aj vymáhača sám.

Centrálnej evidencie exekúcií

Je verejný zoznam, ktorý je vedený, prevádzkovaný a spravovaný Exekútorské komorou. Zo zákona sú v ňom zapísané všetky exekúcie, ktoré sú právoplatne určené súdom.

Sú tu zaznamenané prípady, ktoré hraničia so zdravým rozumom napríklad jeden človek má na seba 82 exekúcií. Nárast súdom nariadených exekúcií zvyšuje rýchlosť a podľa skoršieho odhadu Exekútorské komory ich počet vlani presiahol 700 000. Predvlani súdy nariadili 554 000 exekúcií, rok predtým 428 000.

Poradňa pri finančnej tiesni

Táto všeobecne prospešná spoločnosť poskytujúca bezplatné poradenstvo spotrebiteľom, vznikla spojením Združenia slovenských spotrebiteľov a Českej sporiteľne. Sú radcom a pomocníkom spotrebiteľov, ktorí sa dostali do finančnej tiesne.

Zhodnotí s Vami situáciu a pomôžu vyviesť Vás zo začarovaného kruhu pôžičiek a dlhov. V prípadoch, keď je nezytné sa zadĺžiť, táto organizácia poradí ako to urobiť zodpovedne a predísť tak problémom s následným splácania dlhov.

Spoločnosť sídli v Prahe av Ostrave, ale môžete sa na ich pracovníkov obrátiť aj telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Pred kontaktovanie tohto alebo podobného centra, je nutné aby si klient pripravil prehľad o všetkých svojich dlhov či už platených alebo neplatených, pre rýchly priebeh rokovaní.

Ktoré všeobecne prospešné služby pomôžu vyriešiť?

* Poradí ako sa dostať zo zložitejšej životnej situácie
* Ako sa zodpovedne zadĺžiť, kde a čo a či vôbec podpísať
* Poskytujú konzultácie a rady pri riešení zadlženia a neschopnosti splácať existujúce dlhy
* Odporúčajú spôsob kontaktovania veriteľov a poradia sa spísaním žiadosti o riešenie - odloženie splátok apod
* Podporujú komunikáciu medzi súdmi, veriteľmi, exekútormi a spotrebiteľom = navrhujú spôsoby riešenia vzniknutej situácie pomáhajú sa sepisováním písomností, aby bol spôsob a forma vecná a konkrétny pomôžu vypracovať návrh na oddĺženie
* Osobný bankrot informujú občana o právnych následkoch, predpisoch a zákonoch opíšu priebeh súdneho pojednávania, informujú ako postupovať ...

Kto sa na tento inštitút môže obrátiť?

* Vy, ktorí sa zamýšľate zadĺžiť, uvažujete o pôžičke, úvere apod
* Vy, ktorým hrozí platobná neschopnosť teda insolvencie, ktorí už dnes viete, že v dôsledku nepredvídanej zmeny životné situácie nebudete schopní splácať svoje dlhy riadne a včas
* Vy, ktorí ste sa v platobnej neschopnosti už ocitli, a po určitú dobu ste v omeškaní so splácaním svojich dlhov.
* Aj organizácie, ktoré poskytujú poradenské alebo sociálne služby a majú záujem na konzultácii konkrétneho prípadu alebo na prednáške alebo školenia zamestnancov alebo klientov.

Akým spôsobom tieto služby poskytujú

1. bezplatne služby sú Vám skutočne k dispozícii zadarmo, za odborné poradenstvo nič nezaplatíte ... ........... nie je to príjemná správa :-)
2. nestranne to znamená, že neuprednostňujú záujmy žiadneho účastníka, snahou je, aby bolo prostredníctvom rady a konzultácie nenašlo také riešenie, ktoré bude prijateľné tak pre dlžníka, tak aj jeho veriteľov
3. nezávisle služby poskytujú nezávisle na postojoch svojich zakladateľov, súčasných či budúcich partnerov, štátnych alebo iných subjektov, ktoré by mohli mať na výsledku riešenia prípadu nášho klienta akýkoľvek záujem
4. diskrétne s osobnými údajmi svojich klientov nakladajú plne v súlade so zákonom č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov).

Aké služby neposkytujú

* Žiadne úvery, pôžičky, hypotéky
* Neodporúčajú ani neposkytujú Vaše dlhy nepreberajú
* Nezastupujú občanov v súdnych sporoch
* Nezákonné praktiky - poškodenie alebo potlačeniu práv dlžníka oprávneného veriteľa
- K porušeniu nbo obchádzanie platných právnych predpisov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: