Dávky štátnej sociálnej podpory

Jedným zo spôsobov, akými sa štát snaží pomáhať rodinám s deťmi, je poskytovanie príspevkov štátnej sociálnej podpory. Jedná sa o rôzne dávky, na ktoré majú rodiny nárok pri splnení určitých podmienok.


Charakteristika štátnej sociálnej podpory

Štátna sociálna podpora tvoria spolu so sociálnym poistením a systémom pomoci v hmotnej núdzi systém sociálneho zabezpečenia. Sociálna podpora je časť, ktorá sa zameriava predovšetkým na pomoc rodinám s deťmi. Bola zavedená v roku 1995 zákonom č 117/1995 Zb., O štátnej sociálnej podpore a spravujú ju odbory štátnej sociálnej podpory spadajúce pod úrady práce.

Dávky štátnej sociálnej podpory

Nárok na tieto dávky Vám vzniká automaticky, pri splnení určitých podmienok. Na rozdiel od sociálneho poistenia teda nie je nutné sa do systému nijako prihlasovať ani odvádzať žiadne platby, ale je nutné o dávky písomne zažiadať na príslušnom formulári. Jedná sa o dávky príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, dávky pestúnskej starostlivosti, pohrebné, príspevok na bývanie a sociálnu príplatok. V tomto článku budeme charakterizovať prvé tri dávky.

Nárok na dávky

Na dávky má nárok fyzická osoba s trvalým pobytom v Českej republike. V niektorých prípadoch sa jedná o dávky testované. To znamená, že sa skúma výška príjmu Vašej domácnosti (čisté príjmy + podpora v nezamestnanosti, dávky nemocenského či dôchodkového poistenia apod) a ak ten nedosiahne stanovené vyššie, máte nárok na dávku. Medzi testované dávky patrí prídavok na dieťa, sociálny príplatok a príspevok na bývanie.

Naopak tie dávky, u ktorých sa príjem zisťovať a nárok na ne vzniká splnením inej podmienky, sa nazývajú netestované a jedná sa o narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, pohrebné a dávky pestúnskej starostlivosti.

U žiadne dávky sa neposudzuje majetok domácnosti, posudzujú sa len jej príjmy.

Životné minimum

U testovaných dávok sa porovnáva príjem domácnosti s životným minimom domácnosti. Životné minimum je určitá hranica peňažných príjmov, ktorá by mala stačiť na zabezpečenie výživy a ďalších základných osobných potrieb. Sumy životného minima sú stanovené zákonom č 110/2006 Zb., O životnom a existenčným minimu a životné minimum domácnosti získate sčítaním daných čiastok stanovených mesačne:

* Životné minimum jednotlivca, ktorý je sám v domácnosti ... ...... 3 126 Sk
* Prvá osoba v domácnosti. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................... 2 880 Sk
* Druhá a ďalšia osoba, ak nie je nezaopatreným dieťaťom ........... ... .2 600 Sk
* Nezaopatrenému dieťa do 6 rokov v domácnosti ... ... ... ... .. ... ... ............. 1 600 Sk
* Nezaopatrenému dieťa vo veku 6-15 rokov v domácnosti ... .......... ... ... 1 960 Sk
* Nezaopatrenému dieťa vo veku 15-26 rokov v domácnosti. ... ....... ... ... .2 250 Sk

Na tomto mieste je nutné vysvetliť kto je nezaopatrené dieťa. Podľa zákona sa jedná o dieťa, ktoré ešte neskončilo povinnú školskú dochádzku a ďalej o osobu do 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Existenčné minimum

Pre určenie nároku na niektoré dávky sa tiež používa existenčné minimum, ktoré upravuje rovnaký zákon a jeho výška je 2 020 Sk. Táto suma je stanovená ako minimálna hranica peňažných príjmov, ktorá sa považuje za potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných potrieb na úrovni umožňujúce prežitie. Zákon stanovuje aj osoby, u ktorých nemožno existenčné minimum použiť, jedná sa napr o nezaopatrené deti, osoby poberajúce starobný dôchodok alebo osoby v treťom stupni invalidity či staršie 68 rokov. U týchto osôb sa používa životné minimum.

Charakteristika jednotlivých dávok

Dávky možno deliť ako na testované a netestované, tak iz hľadiska doby výplaty na jednorazové alebo opakované. V nasledujúcich odsekoch si predstavíme prvé tri dávky.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Na výplatu tejto jednorazovej dávky má nárok žena, ktorá porodila dieťa. Dávka je teda viazaná iba na pôrod a nie sú tu posudzované žiadne príjmy domácnosti. Dávku môže dostať aj otec dieťaťa, v prípade, že žena pri pôrode zomrie alebo ju môže získať osoba, ktorá dieťa osvojí, ak je dieťaťu menej ako jeden rok. V súčasnosti sa vypláca 13 000 Sk za každé dieťa, ale možno predpokladať, že dávka bude v budúcnosti zrušená. Cieľom dávky je jednorázovo prispieť na úhradu nákladov v súvislosti s narodením dieťaťa.

Rodičovský príspevok

Táto dávka nadväzuje na dávky peňažnej pomoci v materstve z nemocenského poistenia, ktoré sa končí 28. týždňom, resp. 37. týždňom pri pôrode viac detí. Po ukončení materskej dovolenky musíte na oddelenia štátnej sociálnej podpory nahlásiť jej ukončenie a podať žiadosť o výplatu rodičovského príspevku (často ešte medzi materskou a rodičovskou vyberajú mamičky "normálnu" dovolenku). Na dávku máte nárok v prípade, že ste rodič, ktorý osobne, celodenne a riadne stará o dieťa. Jedná sa o opakovanú dávku, u ktorej sa opäť neposudzujú príjmy.

Kedy zostáva zachovaný nárok na dávku

Podmienkou nároku na dávky je síce celodenné riadna starostlivosť o dieťa, existujú však výnimky, pri ktorých je nárok na dávku zachovaný i pri porušení tohto pravidla. Ak je dieťa mladšie ako 3 rokov, môže zdržiavať 5 dní v mesiaci v jasliach a rodič má stále nárok na dávku. Ak je dieťa vo veku 3-4 rokov môže tiež chodiť 5 dní v mesiaci do materskej škôlky alebo každý deň 4 hodiny.

Varianty vyplácanie

Dávky sa vypláca v troch variantoch a rodič sa musí rozhodnúť do dvoch mesiacov od 22. týždňa veku dieťaťa (resp. od 31. týždňa v prípade dvoch a viac detí) či chce poberať príspevok vo zrýchlené variante. Avšak tento výber platí len pre rodičov, ktorí mali nárok na peňažnú pomoc v materstve (tzn. boli nemocensky poistený). Tí môžu zvoliť z troch variantov. Jedná sa o vyplácanie po dobu:

* 2 roky vo výške 11 400 Sk mesačne (tzv. rýchlejší čerpania, zrýchlená variant apod) Rodič môže zostať s dieťaťom doma do veku štyroch rokov, ale na výplatu ďalšieho príspevku už nemá nárok
* 3 roky vo výške 7 600 Sk mesačne (tzv. klasické čerpania)
* 4 roky vo výške 7 600 Sk do 21 mesiacov a ďalej 3 800 Sk do 48 mesiacov (tzv. pomalé čerpanie, znížená výmera apod)

Posledný variant platí pre rodičov, ktorí nepoberali dávky peňažnej pomoci v materstve. Ostatní môžu vyberať zo všetkých troch variantov. Pre klasické čerpania je nutné sa rozhodnúť do 21. mesiace a ak rodič nezvolia žiadnu variant, je mu vypláca príspevok v zníženej výmere (tu posledný variant). Ak vyberiete však jednu variantu, nemožno ju v priebehu meniť - je len možné sa na rodičovskej dovolenke striedať.

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je dávkou testovanou, tzn. Vaša rodina na ňu má nárok v prípade, že príjem Vašej domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok (tu 1.10.-30.9.) Nepresiahol 2,4-násobok životného minima rodiny. Jedná sa o dávku opakovanú, ktorá sa vypláca mesačne. Jej výška sa odvíja od veku dieťaťa:

* Do 6 rokov - 500 Sk
* Od 6 do 15 rokov - 610 Sk
* Od 15 do 26 rokov - 700 Sk


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: