Dávky štátnej sociálnej podpory - príspevky

Jedným zo spôsobov, akými sa štát snaží pomáhať rodinám s deťmi, je poskytovanie príspevkov štátnej sociálnej podpory. Jedná sa o rôzne dávky, na ktoré majú rodiny nárok pri splnení určitých podmienok.


Dávka štátnej sociálnej podpory

V minulej časti sme sa zamerali na tri dávky - príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. V tejto časti sa budeme venovať zvyšným štyrom, ktoré sú menej známou súčasťou systému štátnej sociálnej podpory: pohrebné, dávky pestúnskej starostlivosti, príspevok na bývanie a sociálnu príplatok. Zistíte za akých podmienok na ne máte nárok, aká je ich výška či ďalšie podmienky vyplácania.

Dávky pestúnskej starostlivosti

Dávky pestúnskej starostlivosti majú prispieť pěstounům na úhradu rôznych nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s výchovou dieťaťa zvereného do ich starostlivosti. Jedná sa o štyri dávky: príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, odmena pestúna, príspevok pri prevzatí dieťaťa a príspevok na zakúpenie motorového vozidla. Poberanie niektorých týchto dávok nevylučuje poberanie iných. Základnou podmienkou ich výplaty je osobná starostlivosť pestúna o dieťa a ak sa o dieťa starajú manželia, má nárok na dávky len jeden z nich. Dávky sú to netestované, tzn. vznik nároku na ich výplatu nezávisí od príjmu domácnosti.

Príspevok na úhradu potrieb dieťaťa

Na príspevok má právo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pričom tento príspevok sa vypláca do plnoletosti dieťaťa pestúni a potom samotnému nezaopatřenému dieťaťu (tzn. do jeho 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie). Jedná sa o pravidelnú mesačnú platbu, ktorej výška sa stanovuje ako súčin sumy životného minima dieťaťa (viď článok "Dávky štátnej sociálnej podpory") a koeficientu 1,4. V prípade, že ide o nezaopatrené dieťa, vynásobí sa životné minimum koeficientom 2,3.

Odmena pestúna

Odmena pestúna je dávka, ktorej účelom je poskytnúť pestúni určité finančné prostriedky na zabezpečenie jeho životných potrieb. Nárok na túto odmenu má pestún v prípade, že sa stará o zverené dieťa, a to až do jeho plnoletosti, prípadne až do 26 rokov (ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie). Túto dávku dostáva pestún každý mesiac a je stanovená vo výške životného minima pestúna za každé dieťa, ktoré má zverené do starostlivosti (tzn. 3 126 Sk * počet detí). Podmienkou výplaty je však to, že o deti nestará v žiadnom ústavu alebo zariadenia, ale v bežnej domácnosti (v týchto prípadoch by poberal odmenu inú).

Príspevok pri prevzatí dieťaťa

Táto dávka sa snaží zmierniť zvýšenú finančnú záťaž spojenú s prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Dalo by sa povedať, že je podobná dávke príspevku pri narodení dieťaťa. Na tento príspevok má nárok pestún, ktorý prebral zverené dieťa do starostlivosti. Jedná sa o jednorázovú finančnú výpomoc, ktorej výška sa odvíja od veku dieťaťa:

* Do 6 rokov ... ... ... ... ... ... ... .... 8 000 Sk
* Od 6 do 15 rokov ... ... ... ..... 9 000 Sk
* Od 15 rokov do 18 rokov .... 10 000 Sk

Príspevok na zakúpenie motorového vozidla

Posledná dávkou pestúnskej starostlivosti je príspevok na zakúpenie motorového vozidla. Na ten má nárok pestún v prípade, že stará aspoň o 4 deti. Príspevok je primárne určený na zakúpenie osobného motorového vozidla, ale možno z neho uhradiť aj náklady na potrebnú celkovú opravu vozidla. Vozidlo však nesmie byť používané na zárobkovú činnosť. Príspevok sa poskytuje vo výške 70% obstarávacej ceny auta (alebo preukázaných výdavkov na opravy), maximálne však do 100 000 Sk. Možno ho poskytnú aj vopred v bezhotovostnej forme, potom je však potrebné doložiť doklady potvrdzujúce kúpu vozidla, inak by musel byť príspevok vrátený.

Pohrebné

Ďalšie dávkou štátnej sociálnej podpory je pohrebné. Táto dávka je netestovaná (tzn. žiadny príjem sa neposudzuje) av súčasnosti patrí osobe, ktorá pripravila pohreb nezaopatřenému dieťaťu, či rodičmi nezaopatreného dieťaťa. Nárok na ňu vzniká dňom pochovania a jedná sa jednorazovú dávku vo výške 5 000 Sk. Ak pohreb organizuje viac osôb, patrí dávka len jednému, a to tomu, kto nárok na ňu uplatní ako prvý.

Príspevok na bývanie

Na príspevok na bývanie majú nárok iba osoby s trvalým pobytom na území SR. Jedná sa o dávku testovanú a nárok na ňu má osoba:

* Ktorej náklady na bývanie sú vyššie ako 30% (v Prahe 35%) príjmov domácnosti a zároveň
* 30% resp. 35% príjmov nestačí na pokrytie normatívnych nákladov na bývanie

Náklady na bývanie

Náklady na bývanie sú tvorené nájomným u nájomných bytov a ďalšími nákladmi súvisiacimi s užívaním bytov. U družstevných bytov au bytov vo vlastníctve domácnosti sa jedná o porovnateľné náklady, ktoré sa stanovujú podľa počtu osôb žijúcich v domácnosti:

* Jedna osoba ... ... ... ... ... .. ... ... 1 290 Sk
* Dve osoby ... ... ... ... ... .... ... ... 1 765 Sk
* Tri osoby ... ... ... ... ... ... ... ... .... 2 309 Sk
* Štyri a viac ... ... ... ... ... .... ... .. 2 784 Sk

Ďalej sa k týmto nákladom pripočítajú náklady za vodné, stočné, energie, centrálne vykurovanie, pevné palivá, odpad apod Pri uplatňovaní nároku na príspevok sa počítajú priemerné náklady za predchádzajúci štvrťrok. Ak tieto náklady budú vyššie ako 30% resp. 35% príjmov, vzniká nárok na príspevok. Jeho výška sa však stanovuje až pomocou normatívnych nákladov.

Normatívne náklady

Normatívne náklady stanovuje zákon ako priemerné mesačné náklady podľa počtu osôb v domácnosti a veľkosti obce. Stanovujú sa osobitne pre nájomnej byty a zvlášť pre družstevné a byty vlastníkov:

* Bývanie v bytoch používaných na základe nájomnej zmluvy - mesačné náklady

Počet osôb v rodine


Počet obyvateľov obce

Praha


viac ako

100 000


50 000

až 99 999


10 000

až 49 999


do 9 999

1


5 877


4 816


4 597


4 309


4 016

2


8 489


7 037


6 738


6 344


5 943

3


11 638


9 739


9 348


8 832


8 309

4 a viac


14 597


12 307


11 835


11 213


10 582


* Bývanie v bytoch v družstevných bytoch a bytoch vlastníkov

Počet osôb v rodine


Počet obyvateľov obce

Praha


viac ako

100 000


50 000

až 99 999


10 000

až 49 999


do 9 999

1


3 356


3 356


3 356


3 356


3 356

2


5 062


5 062


5 062


5 062


5 062

3


7 124


7 124


7 124


7 124


7 124

4 a viac


9 078


9 078


9 078


9 078


9 078

Výška príspevku sa stanovuje ako rozdiel medzi 30% resp. 35% z príjmov a normatívnymi nákladmi na bývanie. Vypláca sa potom tá časť, o ktorú náklady prevýši danej príjmy.

Sociálna príplatok

Posledná dávkou je sociálny príplatok, ktorý je tiež dávkou testovanú. Nárok na ňu má rodič, ktorý sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa (nesmie sa jednať o starostlivosti v rámci pěstounství), a to v prípade, že príjem rodiny nepresahuje dvojnásobok životného minima rodiny. Príjem rodiny sa stanovuje ako priemerný príjem za predchádzajúci štvrťrok. Príspevok je primárne určený na úhradu potrieb detí u rodín s nižšími príjmami a postup jeho výpočtu uvádza zákon č 117/1995 Zb., O štátnej sociálnej podpore v § 21 a § 22. Výška príspevku sa odvíja od životného minima dieťaťa, jeho veku, jeho zdravotného stavu, či má obaja rodičia apod


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: