Dane - všeobecný prehľad

Česká republika má pomerne rozsiahlu daňovú sústavu. Mnohé dane sa dotýkajú všetkých obyvateľov a vzhľadom na to, že podstatná časť výnosov z daní je príjmom štátneho rozpočtu, stávajú sa v čase znižovania deficitu verejných rozpočtov aktuálnom témou.


Čo sú to dane

Dane sú peňažné odvody do verejných rozpočtov, ktorých účelom je získanie peňažných prostriedkov na úhradu celospoločenských potrieb a ktorých platba je vykonateľná zákonom. Ide o nenávratné, neúčelové a neekvivalentní platby (za zaplatenie dane nedostanete nič, čo by bolo zaplatené dani ekvivalent). Tieto platby sa pravidelne opakujú a ich výška sa vypočíta na základe presne určenej sadzby.

Daňová sústava v SR

Daňovú sústavu tvoria súhrn všetkých daní (resp. zákonov, upravujúcich tieto dane), ktoré sú na danom území vyberané. V súčasnosti tvorí daňovú sústavu Českej republiky platné právne predpisy upravujúce dane z príjmov fyzických a právnických osôb, daň z nehnuteľnosti, daň dedičskou, darovaciu az prevodu nehnuteľnosti, daň cestná, daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), dane spotrebné a ekologické dane .

Členenie daní - priame a nepriame dane

Tieto dane možno deliť z niekoľkých hľadísk. Jedným z nich je hľadisko vzťahu dane k poplatníkovi (tým je ten kto ju platí) a platiteľovi (ten kto ju odvádza do rozpočtu), podľa ktorého sa dane delia na priame a nepriame.

* Priame dane sú dane, u ktorých nie je možné preniesť daňovú povinnosť na nikoho iného a spravidla ten, kto daň odvádza, ju zároveň aj hradí. Patrí sem napríklad daň z nehnuteľnosti či z príjmov právnických a fyzických osôb (práve u fyzických osôb toto pravidlo neplatí, pretože daň za zamestnanca odvádza zamestnávateľ - hoci ju neplatí).
* Nepriame dane sú potom tie dane, u ktorých môže platiteľ daňovú povinnosť previesť na iný subjekt. Často tak robia prostredníctvom ceny, kedy prevádza povinnosť na spotrebiteľov. Daň potom odvádza platiteľ, ale hradí ju daňovník (spotrebiteľ), bez toho aby si to často uvedomuje. Napr. keď nakupujete potraviny, hradíte v rámci ich ceny aj daň z pridanej hodnoty či u alkoholických nápojov navyše spotrebnú daň.

Nepriame dane možno ďalej ešte deliť na univerzálne (postihujú všetku spotrebu - napr daň z pridanej hodnoty) alebo selektívne (postihujú spotrebu len určitých výrobkov - spotrebnej dane).

Členenie daní - zdieľané a zverenej

Ďalej možno dane deliť podľa toho, do akých rozpočtov plynú. Plynie Ak daň v celej výške do jedného rozpočtu, jedná sa o daň zverenú (napr. daň z nehnuteľnosti je celá príjmom rozpočtu obcí). Ak je však daň rozdelená medzi rôzne rozpočty, jedná sa o daň zdieľanú (napr. dane z príjmov plynú ako do štátneho rozpočtu, tak do rozpočtov obcí a krajov a ďalších).

Členenie daní - majetkové, dôchodkové a spotrebnej

Dane je možné rozdeľovať aj podľa predmetu zdanenia. Ak je predmetom príjem daňovníka, jedná sa o daň dôchodkovú (napr. daň z príjmov fyzických osôb). Ak sa zdaňuje majetok daňovníka, jedná sa o daň majetkovú (napr. daň z nehnuteľnosti). A ak je zdaňovaná spotreba daňovníka, jedná sa o dane spotrebné.

Ako zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu

Pri snahe zvyšovať príjem štátneho rozpočtu sú veľmi často zvyšované práve dane. Štát dáva najmä prednosť zvýšenie tých daní, u ktorých nie je tak jednoduché spočítať priamy vplyv na daňovníka, teda najčastejšie spotrebných či DPH. U týchto daní nie je totiž zvýšenie tak zjavné, ako napríklad u priamych daní, kde je daň priamo stanovená percentom z príjmu.

Napr. ak si kúpite chlieb, ktorý bude o niečo drahšie než predtým, určite tomu nebudete venovať takú pozornosť, ako keď dostanete o niekoľko desiatok či stoviek korún nižšiu mzdu ako minulý mesiac. Spotrebnej dane dokonca tvoria polovicu daňových príjmov verejných rozpočtov, takže naozaj nie sú zanedbateľné.

Zákonná úprava daní

Ak chcete zohnať ucelenú zbierku daňových zákonov, možno odporučiť publikácie daňových zákonov, ktoré vydávajú rôzne nakladateľstva. Tie obsahujú ako zákony priamo týkajúce sa jednotlivých daní (zákon o daniach z príjmov, zákon o dani z nehnuteľnosti, zákon o spotrebných daniach atď), ale aj komentáre či daňový poriadok. Dôležitým zákonom je aj zákon o správe daní a poplatkov, ktorý upravuje správu daní, poplatkov, odvodov, preddavkov na dane alebo poplatky za porušenie rozpočtovej disciplíny atď Ďalším zákonom, ktorý nemožno opomenúť, je zákon o stabilizácii verejných rozpočtov, ktorého cieľom je zníženie deficitu štátneho rozpočtu (ten zaviedol ekologické dane).

Základné pojmy v daňovej sústave

V nasledujúcich odsekoch si predstavíme základné pojmy, s ktorými sa pri čítaní zákonov môžete stretnúť:

* Subjekt dane = osoby, ktorých sa daň týka. Subjektom dane je daňovník, platiteľ a správca dane.
o Daňovníkom je ten, kto má povinnosť daň platiť (uhradiť).
o Platiteľ je ten, kto má povinnosť daň vypočítať a odviesť do verejných rozpočtov.
o Správca je ten, kto dane spravuje (finančný úrad, colný úrad).
* Objekt dane (predmet) = hospodárska skutočnosť, vďaka ktorej vznikla poplatníkovi daňová povinnosť. Môže sa jednať napríklad o príjem, nehnuteľnosť, či benzín.
* Základ dane = matematické vyjadrenie predmetu dane, z ktorého sa buď percentom, alebo pevnou sumou počíta daň. Záleží na tom, akým spôsobom je základ dane vyjadrený, môže byť stanovený v merných jednotkách (m2 napr. u dane z nehnuteľnosti) alebo pevnou sumou v Sk (dane z príjmov).
* Sadzba dane = podiel dane na daňovú jednotku. Sadzby môžu byť vyjadrené v korunách za mernú jednotku alebo v percentách z pevnej čiastky (záleží na spôsobe stanovenia základu dane). U percentuálnych sadzieb môže byť jednotné percento pre akokoľvek vysoký základ dane alebo sa percento môže zvyšovať so zvyšovaním základu dane (napr. predtým v ČR v podobe pásiem u dane z príjmov fyzických osôb) alebo klesať so zvyšovaním základu dane.
* Rozpočtové určenie dane = rozpočet, do ktorého daň plynie (štátny rozpočet, rozpočet samosprávnych územných celkov apod)
* Platobné výmer = správcom dane splatná daň konkrétnemu poplatníkovi, ktorú musí za dané obdobie zaplatiť.
* Odpočítateľné (nezdaniteľné) položky = položky, ktoré možno odpočítať zo základu dane a tým výslednú daň znížiť. Jedná sa napríklad o dary u dane z príjmov fyzických osôb.
* Zľavy na dani = položky, ktoré znižujú priamo vypočítanú daň. U dane z príjmov fyzických osôb sa jedná napríklad o zľavy na dieťa.
* Oslobodenie od dane = skutočnosť, ktoré sa daň netýka a ktorá dani nepodlieha.
* Zdaňovacie obdobie = obdobie, za ktoré sa daň počíta a účtuje. Spravidla ním je kalendárny mesiac či rok.
* Splatnosť dane = termín, do ktorého musí byť daň uhradená.
* Preddavok na daň = suma, ktorú musí pravidelne subjekt odvádzať do rozpočtu pred samotným vymeriavania daní. Po jej vymeranie sa potom zálohy započítavajú.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: