Daň z príjmov fyzických osôb - ako ju znížiť

To, že sme zo svojich príjmov povinní odvádzať daň, vie každý. Ale tiež existuje veľa položiek, ktorými možno daň znížiť. S väčšinou z nich ste sa určite už stretli, ale možno Vám nasledujúci článok poodhalí nejaké, ktoré nepoznáte a môžete ich uplatniť.


Daň z príjmov fyzických osôb

Touto daňou sa zdaňujú príjmy fyzických osôb (teda najmä zamestnancov alebo SZČO). Jedná sa o príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a funkčných požitkov, príjmy z podnikania, z kapitálového majetku, z prenájmu ao ostatné príjmy. Daní z príjmov právnických osôb sa v tomto článku zaoberať nebudeme.

Načrtnutie výpočte daňovej povinnosti

Za účelom zistenia daňovej povinnosti najprv musíte spočítať a pripočítaná čiastkové základy dane (čiastkovým základom je napríklad príjem zo závislej činnosti a funkčných požitkov, ďalším je príjem z podnikania apod). Čiastkové základy dane sa spočítajú tak, že sa zistí všetky príjmy a odpočítajú sa od nich daňovo uznatelné výdavky (u niektorých čiastkových základov výdavky nie sú).

Niektoré položky tvorí tzv nezdaniteľnú časť základu dane a predstavujú veci, ktoré si môžete od základu dane odpočítať (tzv. odpočítateľné položky). Po tej základ dane vynásobíte sadzbou dane a získate tak výšku dane, od ktoré ešte môžete odpočítať zľavy na dani.

Nezdaniteľná časť základu dane

Aktuálne platné informácie o tom, ktoré položky si môžete odpočítať od základu dane, nájdete vždy v § 15 zákona o daniach z príjmov. Tu uvedieme najčastejšie prípady, ktoré sú platné v súčasnosti.

Zvýhodnenie darcov krvi

Ak pravidelne darujete krv v nejakom zdravotníckom zariadení, určite viete, že si môžete odpočítať 2 000 Sk od základu dane za jeden odber. Na účely zákona je darovanie krvi považuje za dar na zdravotnícke účely.

Je však možné odpočítať si aj hodnotu iných darov. Jedná sa o dary poskytnuté obciam, krajom, organizačným zložkám štátu a podobne a možno odpočítať najviac 10% zo základu dane (napr. darujete ak 15 000 Sk a Váš daňový základ je 100 000 Sk, je možné odpočítať len 10 000 Sk). Najmenej potom možno odpočítať dar v hodnote 2% základu dane alebo aspoň 1 000 Sk.

Splácate úver zo stavebného sporenia alebo hypotéku?

Ďalšie odpočítateľné položky sú zaplatené úroky z úveru zo stavebného sporenia alebo hypotekárneho úveru. Jedná sa o maximálne 300 000 Sk ročne. Ak platíte tieto úroky len časť roka, môžete si odpočítať len pomernú časť (za každý mesiac maximálne 1 / 12 z 300 000 Sk).

Máte doplnkový dôchodok?

Ľudia, ktorí si prispievajú na doplnkové dôchodkové poistenie, majú možnosť odpočítať si od základu dane ročné zaplatené príspevky. Nemožno si však odpočítať všetky, túto sumu musíte znížiť o 6 000 Sk a maximálne môžete odpočítať 12 000 Sk (aby ste teda maximálne využili túto možnosť, je nutné platiť ročne 18 000 Sk). Pozor, ak ste z nejakého dôvodu predčasne zrušili doplnkový dôchodok, musíte v danom roku tie sumy, ktorými ste si v priebehu rokov znížili základ dane, zdaniť ako "ostatné príjmy" (nevraciate je teda štátu celé, len z nich odvediete daň).

Životné poistenie

Podobnú výhodu poskytuje životné poistenie. Aj tu si môžete odpočítať zaplatené príspevky na životné poistenie, a to maximálne do výšky 12 000 Sk ročne. Aby ste tak mohli urobiť, musia byť Vaša poistenie dojednané minimálne na 5 rokov, vyplatilo najskôr v 60 rokoch a musia byť dohodnuté na určitú sumu, ktorá sa odvíja od doby poistenia. Aj tu platí, že v prípade predbežného ukončenia poistenia, musíte takto uplatnenej sumy dodatočne zdaniť ako "ostatné príjem".

Zľava na dani

Nasledujúce odseky sa budú týkať položiek, ktoré si môžete odpočítať priamo od vypočítanej dane. Medzi najviac využívanější sú zľavy na daňovníka, na deti či na manželku / manžela. Zľavu na daňovníka väčšinou uplatňujete automaticky a jedná sa o 24 840 Sk ročne.

Zľava na manželku / manžela

Ak Vaša manželka či manžel (žijúci s Vami v spoločnej domácnosti) nemá príslušný rok vlastný príjem, ktorý by presahoval 68 000 Sk ročne, môžete si odpočítať od základu dane ďalších 24 840 Sk ročne. V prípade, že je manžel / ka držiteľom preukazu ZŤP / P pre zvlášť ťažké postihnutie s potrebou sprievodcu, môžete si odpočítať dvojnásobok sumy 24 840 Sk.

Invalidita

Ďalšie daňové výhody čakajú daňovníkov poberajúcich invalidný dôchodok. Pre invaliditu prvého a druhého stupňa si možno odpočítať 2 520 Sk a 5 040 Sk pri invalidite tretieho stupňa. Ďalších 16 140 Sk si možno odpočítať v prípade, že je daňovník držiteľom preukazu ZŤP / P.

Študenti

Ďalšie daňové zvýhodnenie je tu pre študentov. Jedná sa o 4 020 Sk ročne a túto zľavu môžu uplatňovať maximálne do 26 rokov a do 28 rokov po dobu prezenčnej formy doktorandského štúdia.

Zľavy na deti

V prípade, že sústavne staráte a živí dieťa vo Vašej domácnosti, máte nárok na daňové zvýhodnenie vo výške 11 604 Sk (za každé dieťa). Zákon v tejto súvislosti uvádza pojmy ako zľava na dani a daňový bonus. Zľava na dani je zrejmá, ak máte platiť vyššiu daň ako 11 604 Sk, uplatňujete daňový úver (a určitú sumu štátu musíte zaplatiť). Ak by ste však mali na dani zaplatiť napríklad 11 000 Sk ročne a uplatníte zľavu na dieťa, štát má povinnosť Vám vyplatiť zvyšných 604 Sk ako daňový bonus. Tento daňový bonus musí pripadať aspoň 100 Sk, maximálne 52 200 Sk ročne.

Za nezaopatrené dieťa je podľa zákona považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa v starostlivosti, dieťa druhého z manželov alebo vnuk a vnučka, ak jeho rodičia nemajú príjmy a dieťa je maloleté alebo študujúci (do 26 rokov veku).

Kedy je možné začať zľavu na dieťa uplatňovať

Zľavu môžete začať uplatňovať už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. A ak sa napríklad v starostlivosti o dieťa striedate, je možné uplatniť pomernú časť zľavy, čiže 1 / 12 z danej sumy za každý celý mesiac, po ktorý sa o dieťa staráte.

Príjmy sa závislej činnosti

Veľká časť obyvateľov je zamestnaná a nepodniká alebo nemá iné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti. Ak medzi ne patríte aj Vy, znamená to, že dostávate výplatu mesačne, daňové priznanie nepodávame a daň za Vás odvádza zamestnávateľ. V opačnom prípade, keby ste napríklad mali príjmy ako zo závislej činnosti, tak napríklad z prenájmu, museli by ste daňové priznanie podať a daň si vypočítať a odviesť sami.

Preddavky na daň

V prípade, že za Vás daň odvádza váš zamestnávateľ, platíte každý mesiac tzv preddavku na daň a zľavy na dani uplatňujete mesačne (jednoducho vydelenej 12). Čo sa týka odpočítateľných položiek, tie sa odpočítavajú od ročného základu dane a sú zúčtované až na konci roka. Preto tiež v ročnom zúčtovaní môžete nejaké peniaze dostať späť. Ide o prípad, kedy ste štátu odvádzali pravidelné preddavky na daň, ktoré sa potom prí ročnom vyúčtovaní ukázali ako vyššia. Potom má štát povinnosť tieto peniaze vrátiť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: