Daň z nehnuteľnosti - o koľko sa zvýšila?

Všimli jste si, že se zvýšila daň z nemovitosti? Možná ještě ne, ale až Vám přijde do schránky každoroční daňová složenka, možná se budete divit. Následující článek Vám usnadní pátrání po tom, co se vlastně změnilo.


Charakteristika dane

Daň z nehnuteľnosti je upravovaná zákonom č 338/1992 Sb. o dani z nehnuteľnosti. Daň sa delí na daň z pozemkov a daň z stavieb, a to najmä z dôvodu, že vlastník pôdy nemusí byť vždy aj vlastníkom nehnuteľnosti a naopak. A daň hradí práve vlastník.


Kam idú príjmy z daní?

Peniaze, ktoré zaplatíte za daň z nehnuteľnosti sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Preto má obec právo určiť miestne koeficient alebo inak upraviť výšku dane. Všetko záleží na tom, ako veľkých príjmov chce dosiahnuť (samozrejme v medziach zákona).

Daň z pozemku

Predmetom tejto dane je pozemok na území SR. Jedná sa napríklad o ornej pôdy, chmeľnice, vinice, záhrady, hospodárske lesy, nádvorí, stavebné pozemky apod (všetko možno nájsť v danom zákone). Je dôležité zdôrazniť, že neplatíte daň z toho pozemku, na ktorom máte postavenú stavbu (stačí uhradiť daň zo stavieb). Táto daň ostali toľko zmien, ako daň zo stavieb, ale tie, ktoré prebehli, daňovú povinnosť zdvojnásobili.

Základ dane

Základom dane u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, záhrad apod je výmera pozemku v m2 vynásobená priemernou cenou pôdy. Základom dane u pozemkov hospodárskych lesov a rybníkov s chovom rýb je cena pozemku alebo súčin výmery v m2 a sumy 3,80 Sk. Základom dane u ostatných pozemkov je potom výmera pôdy v m2.

Sadzba dane - zmeny

Sadzba sa zmenila práve u ostatných pozemkov, teda u zastavaných plôch a nádvorí (z 0,1 Sk na 0,2 Sk za m2), stavebných pozemkov (z 1 Sk na 2 Sk za m2) a ostatných plôch (z 0,1 na 0,2 Sk za m2). U pozemkov, kde sa daň stanovuje percentami z ceny pozemku, sa nič nezmenilo (napr. vinice, záhrady, ovocné sady).

Sadzbu je potom nutné násobiť koeficientom stanoveným podľa počtu obyvateľov v obci (od koeficientu 1 v obci do 1000 obyvateľov až do 4,5 v Prahe). Po vynásobení základu dane sadzbou dane, zistíte Vašu daňovú povinnosť.

Daň zo stavieb

Táto daň sa dotkne snáď každej rodiny. Ide o daň, ktorej predmetom sú stavby, byty a nebytové priestory na území Českej republiky. Táto daň bola, až na výnimky, sa zvýšila o polovicu.

Základ dane

Základom dane zo stavby je výmera pôdorysu v m2. Základom dane z bytu alebo zo samostatného nebytového priestoru je výmera podlahového plochy v m2 vynásobená koeficientom 1,2 (tu sa nič nezmenilo).

Daň potom vypočítame tak, že základ dane vynásobíme sadzbou dane. A tie sa práve zvýšili.

Sadzba dane - zmeny

Sadzba dane u obytných domov sa zvýšila z 1 Sk na 2 Sk za m2, to isté sa zmenilo u stavieb tvoriacich príslušenstvo k obytným domom z výmery presahujúcej 16 m2.

Pri stavbách pre individuálnu rekreáciu zo zmenila z 3 Sk na 6 Sk za m2 au garáží, ktoré prináleží k nim, opäť z 1 Sk na 2 Sk za m2.

U garáží je sadzba v súčasnosti 8 Sk za m2, skôr bola 4 Sk za m2.

Ďalšie zmeny sú u stavieb užívaných na podnikateľskú činnosť. Aj tu sa sadzby zdvojnásobili, až na stavby slúžiace pre ostatné podnikateľskú činnosť, kde zostalo stále 10 Sk za 1 m2.

Sadzba dane u ostatných stavieb sa dvojnásobne z 3 Sk na 6 Sk za 1 m2. Zásadné pre mnoho obyvateľov bude zmena sadzby u bytov, ktorá je opäť dvojnásobná. Teda z 1 Sk za m2 sa zvýšila na 2 Sk za m2.

Postup výpočtu dane

Následné výpočty už zostali rovnaké. Po vynásobení základu dane sadzbou, je potrebné ďalej daň vynásobiť koeficientom podľa počtu obyvateľov v obci (rovnako ako u dane z nehnuteľností, možno nájsť pod § 11 ods 3 a) uvedeného zákona). Obec môže sama ešte koeficient zvýšiť pre jednotlivé časti obce, a to vždy o jednu kategóriu (maximálne na 5 v Prahe).

Spoločné ustanovenia

Nasledujúce riadky sa už budú týkať oboch daní. Jedná sa o všeobecné veci, s ktorými by ste mali byť oboznámení a ktoré sa žiadnych zmien oproti vlaňajšku nedočkali.

Miestne koeficient

Obec nielen že môže zvýšiť koeficient, ale môže stanoviť vlastné, a to vo výške 2, 3, 4 alebo 5, ktorým sa vynásobí daňová povinnosť. Tieto koeficienty možno väčšinou bez problémov nájsť na webových stránkach obce alebo Vám ich oznámi zamestnancovi finančných úradov.

Daňové priznanie

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára (daň sa platí raz ročne). Väčšinou ho však nepodávame každý rok. Je to z toho dôvodu, že nie je potrebné podávať daňové priznanie v prípade, že Vám už daň bola v minulých rokoch účtovalo a na Vašej stavbe alebo pozemku sa nič nezmenilo.

V tom prípade daň len zaplatíte.

Nemusíte sa báť, že ste mali podať daňové priznanie v prípade zmien sadzieb. Aj na to zákon pomatuje a uvádza, že ak dôjde k zmene sadzieb, daňové priznanie sa nepodáva a len sa zmení výška dane.

Kedy podať daňové priznanie

Priznanie teda podávate v prípadoch, že ste sa v minulom roku stali vlastníkom nehnuteľnosti či pozemku. Ďalej tiež v prípadoch, že ste na pozemku či nehnuteľnosti vykonali nejaké stavebné úpravy, ktoré zmenili veľkosť zastavanej plochy.

Výpočet dane

S výpočtom dane Vám pomôžu na príslušnom finančnom úrade, ak chcete však vedieť sami, ako k výslednej sume dôjsť, zhrnieme si výpočet.

Či už sa jedná o daň z pozemku alebo nehnuteľnosti, vždy je nutné stanoviť základ dane (väčšinou výmera v m2) a zaokrúhliť ho na celé jednotky nahor. Základ dane sa potom násobí sadzbou dane. Ďalej je nutné zohľadniť koeficienty podľa počtu obyvateľov v obci alebo miestnej koeficienty, ak sú stanovené. Výsledná daň sa tiež zaokrúhľuje na celé Sk nahor.

Kedy sa platí

Najčastejšie sa Vás bude týkať platba dane do 31.5. To je v prípade, že daň nepresiahne sumu 5 000 Sk. Ak áno, potom máte možnosť platiť daň v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.5. a do 30.11. Ešte je potrebné spomenúť, že ak by ste mali platiť daň menšia než 30 Sk, daňové priznanie musíte podať, ale daň Vám nebude uložená a nič platiť nebudete.

Príklad výpočtu

Pre väčšiu názornosť uvádzam príklad výpočtu dane.

Pán Biely vlastný rodinný dom, ktorý využíva na rekreáciu. Tento dom sa nachádza v obci s 560 obyvateľmi. Priemerná cena pôdy je tu stanovená na 2 Sk za m2. Dom zaberá 120 m2. Pri dome stojí garáž so zastavanou plochou 18 m2 a záhrada s výmerou 320 m2. V obci je stanovený miestnej koeficient 2.

Výpočet:

a) rodinný dom využívaný na rekreáciu

120 x 6 (Sk/m2) = 720
720 x 2 (miestnej koeficient) = 1440

b) garáž

18 x 8 (Sk/m2) = 144
144 x 2 (miestnej koeficient) = 288

c) záhrada

320 x 2 (cena pôdy) x 0,0075 (§ 6, odsek 1 a)) = 4,8 = 5 (zaokrúhlenie)

Spolu = 1440 + 288 + 5 = 1733 Sk


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: