Ako sa vyhnúť exekútorovi

Podľa prieskumu Českého štatistického úradu zadĺženosť českých domácností stúpa. Ak nemajú dlžníci na splatenie dlhov, môže sa k slovu dostať exekúcie. Poradíme vám, čo je potreba urobiť, aby nedošlo k nehoršímu a keď už sa tak stane, čo máte robiť.


Zadĺženosť domácností

Mohutným akceleračným prvkom, ktorý v posledných rokoch pôsobí na rast zadlženosti slovenských domácností, je snaha získať vlastné bývanie. Nízke úrokové sadzby hypoték významne ovplyvnili ochotu ľudí k životu na dlh a na míňanie prispela aj relatívne ľahká dostupnosť pôžičiek zo strany bánk, lízingových spoločností, firiem splátkového predaja a najmä ich agresívne marketing. Predlžujúca sa doba splácania pôžičiek znamená nižšie mesačné splátky, čo často uľahčuje voľbu, či prijať úver.

Dlžníkov a neplatičov pribúda

Mnohí ľudia bohužiaľ pri získavaní pôžičiek zle odhadnú vlastnú finančnú situáciu a často sa dostávajú do situácie, kedy pôžičku nedokážu riadne splatiť - podľa štatistík sa uvedené týka v menšej či väčšej miere každej ôsmej domácnosti. Občas býva na vine okrem precenenia vlastných finančných síl aj samotná nedbanlivosť, niekedy zámer - klient si vzal úver aj napriek tomu, že si bol vedomý zlej finančnej situácie.
V prípade, že z nejakého dôvodu nemôžete uhradiť jednu splátku

nemusíte sa desiť každého zvonenie alebo klopanie na dvere. Všetko sa dá riešiť. Ak zabudnete poslať splátku a príde upomienka, nič vážneho sa nedeje. Zabudnúť môže každý, od toho sme ľudia. V takom prípade je vhodné napísať veriteľovi list či e-mail s jednoduchou ospravedlnením a vysvetlením situácie. Nič vás to nestojí av očiach veriteľa budete dál pozeralo ako slušní klienti.

Exekúcia zo stavebného sporenia znamená koniec

Úplne banálne nezaplatená pokuta za parkovanie alebo od revízora sa vám môže znateľne predražiť, ak exekútor siahne na váš vklad zo stavebného sporenia. Takých 800 Sk stržených napr. koncom piateho roka sporenia znamená porušenie obchodných podmienok (vykonali ste výber z účtu), a teda zmluvnú pokutu a stratu štátnej pomoci za všetky roky sporenia. Bez náhrady.

Radšej písomne ako telefonicky

Ak viete, že sa blíži finančné ťažkosti, radšej je oznámte veriteľovi vopred. Keď sa medzitým finančná situácia zlepší, bude to len dobre. A ak nie, vy ste boli prvý, kto sa ozval. Byť "prvý" je dobré už preto, že veriteľ vidí, že síce máte finančné problémy, ale snažíte sa ich riešiť. Máte tak lepšiu šancu sa rozumne dohovoriť na spôsobe riešenia. Všetka komunikácia ale musí byť písomná. V podobných prípadoch nikdy nevolajte na infolinku alebo obchodnému zástupcovi. V prípade sporu totiž ťažko dokážete, čo kto kedy povedal, hoci sa dnes väčšina telefonických hovorov do bánk nahráva. U písomných dokumentov sú pravidlá presne stanovené a obe strany sa majú o čo oprieť. U korešpondencie vždy používajte doporučenú zásielku a ak si priplatíte za doručenkou, urobíte len dobre.

Veriteľ vám rád navrhne spôsob, ako vám pomôcť

On nechce ťažkosti a spor, ale svoje peniaze. Pravdepodobne vám budú odložené splátky, a to až o niekoľko mesiacov - záleží na forme úveru a výšku splátok). Ovšem niektoré banky si za túto službu radi nechajú zaplatiť a poplatky za odklad splátok bývajú iv poriadku niekoľkých sto korún s tým, že úroky predsa platiť musíte. Pre tieto prípady existujú už pevne stanovené poplatky v tarifách bánk, ale všetko je v ľuďoch aiz poplatkov možno vytvoriť výnimky.

Neplatíte? Pomaly to začne

Ak sa vám počas obdobia odkladu nepodarí finančnú situáciu vyriešiť, veriteľ na vás zvýši tlak a začne byť menej príjemný. To sa bude prejavovať častými telefonátmi a doporučenými listami. Po určitej dobe môže veriteľ svoju pohľadávku podstúpiť vymáhacie agentúre, ďalej ju predať, prípadne na vás podať žalobu. Ak ju odovzdá vymáhacie agentúre, budú vás pomerne často navštevovať "nepríjemní ľudia" a snažiť sa vás prinútiť k plateniu. Hoci je protizákonné používať fyzické aj psychické násilie, môže vám byť pohroženo, že v prípade nezaplatenia by sa vám "náhodou" mohlo niečo stať. Máte možnosť na to nereagovať, zaplatiť, alebo kontaktovať Políciu Českej reupbliky (tá vás ale dlhu nezbaví).

Čo vám nemôžu zabaviť

* Bežné súčasti odevov, obvyklé vybavenie domácnosti
* Snubný prsteň a iné predmety podobného charakteru
* Zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom k svojej chorobe alebo telesnej vade
* Hotové peniaze do sumy 1 000 Sk
* Ak podnikáte, tak veci, ktoré nevyhnutne nutne potrebuje k výkonu svojej podnikateľskej činnosti; to neplatí, viazne Ak na týchto veciach záložné právo a ak ide o vymáhanie pohľadávky oprávneného, ktorá je týmto záložným právom zabezpečená

Finančné inštitúcie sú u nových zmlúv už múdrejší

a veľmi často do nich uvedú aj spôsob, ako bude banka postupovať v prípade, že vy záväzok nedodržíte. Preto sa vám môže prihodiť, že banka v prípade nesplácania úveru požiada vášho zamestnávateľa o strhnutie dlžnej sumy z vašej mzdy. Nemusíte sa ale obávať, že by ste potom nemali čo jesť, zamestnávateľ vám môže strhnúť len sumu do životného minima (ktoré je u rodiny väčší než u slobodného človeka). V prípade, že banka u vášho zamestnávateľa neuspeje, požiada zamestnávateľa vášho manžela alebo vašej manželky. A ak ani to nepomôže, bude zaplatenie vymáhať po zamestnávateľovi vášho ručiteľa. Ak všetky tieto prostriedky zlyhajú, bude vymáhanie dlhu postúpené súdu. Na konci viac či menej zdĺhavé právne cesty vás môže čakať exekútor.

Exekútor nie je vykonávateľ

Ak bude váš prípad riešiť súd, nariadi vám rozsudkom, aby ste veriteľovi zaplatili. Než sa tak stane, ubehne niekoľko mesiacov, možno aj rokov. Po tú dobu však budete veriteľmi platiť okrem iného aj úroky z omeškania. Ak ani na výzvu súdu nezaplatíte, môže veriteľ (inak tiež nazvaný ako "oprávnený") požiadať o výkon súdneho rozhodnutia.

Výkon súdneho rozhodnutia

Akonáhle súd tento návrh vydá a je platný, má veriteľ možnosť:

Môže sa obrátiť na súd, aby vo výkone rozhodnutia sám pokračoval. Výkon potom bude vykonávať súdny zriadenec. To je zamestnanec súdu a býva spravidla miernejší ako súdny exekútor. V návrhu na výkon rozhodnutia ukladajúceho zaplatenie peňažnej sumy uvedie legitímny, akým spôsobom má byť výkon rozhodnutia uskutočnený.

Navrhuje Ak oprávnený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy

*Označí v návrhu toho, voči komu má povinný nárok na mzdu (platiteľa mzdy).

* Navrhuje Ak oprávnený výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu
* U peňažného ústavu, označí v návrhu peňažný ústav a číslo účtu, z ktorého má byť pohľadávka odpísaná; označí ak oprávnený viacerých účtov povinného u toho istého peňažného ústavu, uvedie aj poradie, v akom z nich má byť pohľadávka odpísaná.
* Navrhuje Ak oprávnený výkon rozhodnutia prikázaním inej peňažnej pohľadávky
* Označí v návrhu osobu, voči ktorej má povinný pohľadávku (dlžník povinného) a uvedie dôvod pohľadávky.

Súdny zriadenecbude riešiť len to, čo nariadil veriteľ v návrhu na výkon rozhodnutia. Navyše sa prípad dlho potiahne, pretože exekútori majú práce požehnane. Nevýhodou je, že oprávnený si sám musí zistiť vaše majetkové pomery. Pre túto cestu volí väčšinou tí veritelia, ktorí majú prehľad o vašom majetku (banky, poisťovne a pod)

Exekúcie môže byť nariadená

iv prípade, že ste sa nikdy nedostavili na súd a nereagovali na výzvy na vyzdvihnutie doporučených zásielok. Súd vás totiž odsúdi vo vašej neprítomnosti. Rozsudok možné doručiť aj tzv náhradným spôsobom, a keď o tom nebudete vedieť, nebudete mať ani možnosť sa brániť. Zákon navyše stanovuje, že dlžník sa o nariadení exekúcie má dozvedieť ako posledný.

Hra na mŕtveho chrobáka sa neoplatí

Oprávnený však môže využiť aj služby súdneho exekútora, toho však, narozdiel od vykonávateľa, musí zaplatiť. Ak sa vašim prípadom bude zaoberať súdny exekútor, ste v horšej situácii. Možnosť obrany proti exekútorovi takmer neexistuje a rozhodne vám nepomôže zaujatie polohy mŕtveho chrobáka. Jednoducho povedané, súdny exekútor môže všetko a vy nič. Súdny exekútor môže a bude zisťovať vaše majetkové a finančné pomery. Môže pozerať na vaše účty, zablokovať je a vziať si z nich dlžnú sumu. Nemusí skúmať, komu patrí ním zabavený majetok, o vylúčenie z exekúcie totiž musí požiadať jeho majiteľ a musí preukázať, že mu naozaj patrí. Do nepríjemných situácií tak ľahko môžete dostať napríklad aj kamaráta, u ktorého sa občas zdržujete a súdny exekútor sa bude domnievať (áno, stačí sa "len domnievať"), že u neho máte schovaný svoj majetok. Ak je exekútor tvrdohlavý, však v práve, môžete tak uviesť veľa ľudí do veľmi nepríjemných a dlhodobo neriešiteľných situácií. To sa chystá zmeniť ministerstvo spravodlivosti, ale ešte si pár mesiacov alebo rokov počkáme, než dôjde k obratu. Jedinou možnosťou, ako ochrániť svoj majetok, je ukladať si účty kúpnej zmluvy od svojho majetku. V prípade návštevy exekútora tak môžete preukázať, že majetok je váš, nie dlžníka (resp. opačne). Ale Neodsudzujte všetkých exekútorov. Kritika na prehnane aktívny exekútormi sa rozšíri okamžite, ale už sa moc nedoslechnete o tisíckach úspešných exekúcií, ktoré získali veriteľovi späť finančné prostriedky poctivú cestou.

Bez cestovného lístka do autobusu nelezie

Mnohí ľudia si často rozpráva úsmevné príhody, ako kto utiekol revízor pri kontrole cestovných lístkov. Ak vás predsa len skontroluje a vy nebudete mať platný cestovný doklad, budete musieť preukázať svoju totožnosť. Aj revízori sú chytrejší, preto kontrolná akcia vykonáva často za asistencie polície alebo mestských strážnikov, ktorým svoje doklady ukázať musíte. Vyhorela Dohoda o zaplatenie pokuty u dopravcu sa vám môže citeľne predražiť. Tieto sumy sú pomerne ľahko vymáhateľné zrážkou zo mzdy a pokiaľ mzdu nemáte, buďte si istí, že hmotný majetok do piatich tisíc korún exekútor alebo vykonávateľ vždy nájde.

Neplatenie u doktora sa môže predražiť

Podobne ako v predchádzajúcom prípade môže mať fatálne následky nezaplatenia napríklad třicetikorunového poplatku za ošetrenie u lekára. Ak nepatríte medzi skutočne sociálne prípady, čo musíte preukázať potvrdením vášho miestneho úradu, záväzku neunikne. Keď poplatky u lekára alebo v nemocnici nezaplatíte, spravidla dostanete buď zloženku, alebo údaje u spôsobe uhradenia poplatku. Postup je rôzny, ale väčšinou je základ rovnaký: na samoprepisovací papier o troch listoch sa uvedú vaše osobné údaje, dátum ošetrenia, miesto a výšky dlžnej sumy. Do ôsmich dní musíte tento dlh zdravotníckemu zariadeniu uhradiť. Ak nie je uvedené ako, najľahšie je prísť do pokladne zariadenia a všetko uhradiť oproti potvrdenie v hotovosti. Dlžnú sumu môžete poslať aj poštovou poukážkou s uvedením dôvodu platby. Iba v prípade bankového prevodu, ak nie je ustanovené, že tak môžete platiť, je potreba zdravotnícke zariadenie o tejto platbe informovať, najlepšie doporučeným listom. To sa síce predraží, ale náklady budú pru vás stále nižší ako predaj vášho dlhu s následkami.

Keď nezaplatíte nemocnici alebo lekárovi

Keď nezaplatíte, nemocnice alebo lekár môže váš napríklad třicetikorunový dlh ďalej predať. Je to bežný postup, pretože máloktoré zdravotnícke zariadenie má skvelé vymáhacie oddelenie, jeho prioritou sú iné služby. Predaj vášho dlhu tretej osobe vás príde draho. Po prvé sa pripravte na ďalšie poplatky za upomienky a náklady s dlhom a po druhé vás exekúcie neminie. Pre firmu, ktorá tento nepatrný dlh od zdravotníckeho zariadenia odkúpila, je to cesta k síce pracnému, ale istému obchodu.

Osobný bankrot je šancou, ale nie pre každého

Tak zvaný osobný bankrot, ktorý je možné vyhlásiť od tohto roku, je cestou, ako sa dostať z dlhov von. Ale ta cesta je zložitá, vyžaduje súhlas všetkých veriteľov a ak sa preukáže účelovosť osobného bankrotu, je od začiatku neplatný.

Proti exekučnému príkazu súdneho exekútora nie je prípustné odvolanie

"Prasknúť" vás môže každý So súdnym výkonom rozhodnutia v ruke musia oprávnenému každá finančná inštitúcia alebo podnik informovať, či u nej máte nejaký majetok. Tým oprávneným môže byť aj váš kamarát, ktorému dlhujete a ktorý proti vám podal návrh na výkon rozhodnutia. Veriteľ je tak oprávnený sám zisťovať majetkové pomery dlžníka, tzn. že môže zistiť aj to, kde máte bankový účet. Je však v nevýhode, pretože vaše majetkové pomery musí zistiť sám a navyše tieto informácie môže len odovzdať súdu, nemôže požiadať vašu banku, aby vám sama strhla dlžnú sumu. To urobí až súdny zriadenec, ovšem ten skutočne urobí len to, čo veriteľ požaduje, nič viac. Navyše, nejakú dobu trvá, než informácie o majetku, ktorý veriteľ odhalil, doputuje k súdnemu vykonávateľovi a ten následne vykoná exekúciu (spravidla niekoľko mesiacov).

Exekútor však môže všetko, čo nájde, okamžite zabaviť, odviezť, zablokovať

Ak sa zisťovaním vášho majetku vzniknú veriteľovi náklady (napr. banky si za zverejnenie čísla účtu s menom majiteľa účtujú od 200 do 1 000 Sk), samozrejme si ich pripíše na "účet". V tejto fáze sa už akýkoľvek náklad oprávneného alebo exekútora premietne do vašej peňaženky.

Najčastejšie spôsoby exekúcie

* Zrážka zo mzdy
* Zrážka z účtu
* Predaj hnuteľných vecí
* Predaj nehnuteľných vecí (pozemok, dom, duševné vlastníctvo, ochranná známka atď)

Peniaze sa (niekedy) vráti, vzťahy nie

Na jednej strane je prístup exekútora terčom ostrej kritiky a stretáva sa s nepochopením. Na strane druhej je exekútor často vystavovaný klamstvám zo strany dlžníka a je teda povinnosťou exekútora urobiť maximum pre to, aby bol veriteľ uspokojený. Je potrebné, aby exekútor mal aj "ľudské cítenie", tzn. aby nešiel do extrémov av byte nezostalo vôbec nič. Z hľadiska práva to však po ňom nikto žiadať nemôže a je teda len na nás urobiť všetko pre to, aby taká extrémna situácia nikdy nenastala.

Vlastnú skúsenosť - dlhy

Môj, už bývalý, kamarát-spolupracovník bol vo finančnej tiesni a naliehavo ma prosil o požičanie poldruha tisícky korún. Pôvodná týždenný čas pre vrátenie sa predĺžila na neuveriteľných 5 rokov. Výhodou bola podpísaná zmenka a zmluva, hoci na opísanom linajkované a ušmudlaném papieri, ktorý som narýchlo našiel. Po troch mesiacoch zapieranie a skrývanie "kamaráta" som sa obrátil na súd. Zmenkový rozkaz prišiel do mesiaca, a potom už bolo všetko na mne. S platobným rozkazom v ruke som mal v bankách otvorené dvere, banky si za každú informáciu nechali riadne zaplatiť. Tieto výdavky šli samozrejme do mojich nákladov ak ťarchu dlžníka. Medzitým sa uskutočnilo päť bezvýsledných exekúcií: dve na mzdu, tri na majetok. Vzhľadom k platenému výživnému som bol v poradí a nebolo z čoho dlh zrážať, majetok bol po vykonanej exekúcii vždy vylúčený, že patrí niekomu z príbuzných. Po troch rokoch, kedy sa nič nedialo, začal môj dlžník opäť pracovať, o čom ma informoval súd. Medzitým dlh stále žil a úroky ticho rástli. Po piatich rokoch celková výška dlhu predstavovala necelých 9 500 Sk, z toho úroky tvorili len pár sto korún, zvyšok boli náklady. A približne táto suma bola nakoniec formou exekúcie zo mzdy postupne strhnutá. K tomu je nutné prirátať aj náklady súdu vo výške asi 4 500 Sk, ktoré dlžník musel uhradiť. V prenesenom slova zmysle to boli dobre investované peniaze. Náklady sa vrátili a úrok z požičaných 2 500 Sk bol zo zákona 6% plus zmluvná pokuta 0,01% z dlžnej sumy za každý deň prúdenie. Majetok môžete kúpiť znova, peniaze opäť zarobíte, veriteľa časom uspokojíte, ale poničené ľudské vzťahy sa obnovujú zle a veľmi dlho, keď mu vôbec.

Nariadením exekúcie

je postihovaný celý majetok dlžníka. Dlžník nesmie so svojím majetkom nakladať s výnimkou bežnej obchodnej činnosti, uspokojovanie základných životných potrieb a udržiavanie a správy majetku. Všetky právne úkony vykonané v rozpore s touto povinnosťou sú neplatné.

Exekútor

v rámci poverenia exekutorským úradom vykonáva nútený výkon exekučných titulov a ďalšie činnosť podľa exekučného poriadku. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nezávisle a je samostatnou osobou. Pri výkone exekučnej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými právnymi predpismi a rozhodnutiami súdu vydanými v konaní o výkone rozhodnutia a exekučnom konaní. Oprávnený musí služby exekútora zaplatiť. Exekútor má postavenie verejného činiteľa pri výkone exekučnej činnosti, spisovanie exekútorských zápisov a pri činnostiach vykonávaných z poverenia súdu. Exekútor má celoštátnu pôsobnosť.

Súdny zriadenec

je zamestnanec súdu, ktorý zabezpečuje, aby boli vykonané niektoré úkony nariadené súdom alebo potrebné pre súdne konanie. Jeho náplňou práce je napríklad vymáhanie súdnych pohľadávok, vypratanie bytov, spisovanie a zabezpečovanie vecí, vydávanie vecí alebo odobraných peňazí, vyrozumívání účastníkov súdneho konania apod Oprávnený služby vykonávateľa neplatí.
Oprávnený

je ten, komu je dlžný.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: