Ako riadiť osobné financie

Prebytky rodinného rozpočtu bývali tradične držal v hotovosti alebo ukladané na vkladnej knižky. Tento spôsob uloženia voľných prostriedkov bol novo vystriedaný ukladaním na terminované účty.....


Vlastníme Ak nejakú sumu peňazí a vieme, že ju po istú dobu nebudeme potrebovať, môžeme ju správnou voľbou aktíva a múdrou investíciou zhodnotiť. Aké otázky si v tejto súvislosti klásť? V čom spočívajú riziká?

Držanie pohotových, likvidných peňazí

Kedykoľvek vlastníme nejaké peniaze, môžeme ich vymeniť za niečo iné (tovar, majetok), požičať ich a získať výnos, alebo si ich ponechať v likvidnej podobe, pripravené k pohotovému použitie. Pretože príjmy a výdavky nemožno zorganizovať tak, aby sa zhodovali čo sa týka termínov i prijímaných a platených čiastok, je nutné mať k účely denných platieb pripravené likvidné peniaze.

Rodina, ktorá je nútená žiť "od výplaty k výplate"

bude mať pravdepodobne väčšinu svojich peňazí v likvidnej podobe v hotovosti alebo na účte, ktorý umožní ľahko uskutočňované platby vyrovnávať. Tiež finančná rezerva, ktorá je pripravená pre prípad núdze a nečakaných výdavkov, by mala byť v likvidné pohotové podobe, aby bola v prípade potreby ľahko dosiahnuteľná. Istou zásobu peňazí je teda vždy nutné držať v podobe takej, ktorá umožní, že budú pohotovo k dispozícii a umožní uhradiť vzniknuté výdavky. Pre peniaze v likvidnej, pohotové forme všeobecne platí, že ich držiteľ sa vzdáva možnosti ich zhodnotenie. Zvyčajne platí, že čím v likvidnejších podobe sú peniaze uložené, tým menšia je ich zhodnotenie. Peniaze v hotovosti sa napríklad nezhodnocuje vôbec, úroky na bežnom účte sa blíži k nule.

Pôžička ako spôsob zhodnotenia peňazí

Vlastníme Ak nejakú sumu peňazí a vieme, že ju po istú dobu nebudeme potrebovať, môžeme využiť možnosť získať výnos v podobe úroku. V najjednoduchšej podobe svoje peniaze môžeme požičať banke, napríklad v podobe termínovaného vkladu. Tým, že svoje peniaze požičiame, vzdávame sa na dohodnutú dobu možnosti s týmito peniazmi voľne nakladať. Naopak získavame dlžníkov sľub, že nám túto sumu k určitému dátumu splatí vrátane úroku, ktorý je odmenou za ich požičanie. Požičiame Ak svoje peniaze, vzdávame sa svojich likvidných, pohotovo dostupných peňazí a nesieme riziko toho, že peniaze budeme potrebovať skôr a budú nám chýbať. Druhým rizikom je, že nám dlžník celý dlh nesplatí, vždy existuje nejaká neistota, že pôžička nebude splatená. Čím väčšia existuje neistota nesplácania požičaných peňazí, tým väčšia musí dlžník zaplatiť rizikovú prirážku a tým väčší úrok bude musieť vynaložiť. Vyššia úroková miera premáha veriteľa nechuť k vypožičiavanie, riziková prirážka má prekonať obavy z možného stratového výsledku.

Dlhopisy (obligácie) ako forma investície

Kúpime Ak nejaký dlhopis (dlhopis), požičiavame tým svoje peniaze vydavateľovi dlhopisu, ktorým môže byť podnik, obec alebo štát. Dlhopis (obligácia) je evidenciou a uznaním dlhu, je to dlžníkov sľub, že splatí určitú čiastku v stanovených lehotách. Súčet splátok, ku ktorým sa dlžník ťarchopise zaväzuje, je väčšia než pôvodne požičaná suma. Ak sme kúpili nejaký dlhopis a nečakane potrebujeme likvidné peniaze, môžeme tento dlhopis predať, ak nájdeme niekoho, kto ho bude ochotný kúpiť.

Nedržíme Ak dlhopis až do splatnosti a predáme ho

je možné, že za neho dostaneme menej, než za koľko sme ho kúpili. Aktuálne ceny dlhopisov totiž kolísajú, napríklad ak aktuálne úrokové sadzby rastú, ceny už vydaných dlhopisov majú tendenciu klesať a môžu sa v daný okamih predať len za nižšiu cenu. Ak budeme dlhopis držať až do okamihu splatenia, potom v prípade dodržania záväzkov dlžníkom inkasujete tzv výnos do splatnosti.

Včasné inkaso závisí na tom, či je dlžník poctivý a solventní (tzv. bonita)

Držiteľ dlhopisu vždy nesie riziko toho, že dlh nebude splatený. Ak vydavateľ dlhopisu skrachuje, investície sa premení na stratu. Výnos podnikového dlhopisu bude spravidla vyššia ako výnos dlhopisu vládneho, aj keď z hľadiska časového budú tieto dlhopisy splatné v rovnakých lehotách. Väčší výnos tu zohľadňuje riziko bankrotu podniku, ktoré je v porovnaní s možným úpadkom štátu vyššia.

Úroková miera ako motív k výpožičnom

Stimul pre veriteľa je daná úrokovou mierou, ktorá je obsiahnutá v dlžníka sľubu splatiť v budúcnosti väčšiu sumu ako sumu, ktorá bola požičaná. Úrok predstavuje stimul pre veriteľa, aby sa zmieril s rizikom a nepokojom, ktorý vznikne tým, že sa vzdal nakladanie so súčasnými peniazmi výmenou za neistú vyhliadku peňazí budúcich.

Úroková miera vyjadruje cenu, za ktorú možno dnešné peniaze vymeniť za peniaze v budúcnosti

splatné v budúcich termínoch. Úroková miera sa v určitej dobe už ustaľuje na určitej úrovni, pri ktorej možno získavať krátkodobé alebo dlhodobé pôžičky, a tá je určovaná na trhu. Sadzby kolísajú nahor alebo nadol, aby sa uviedla do rovnováhy želanie vlastniť peniaze s množstvom peňazí, ktoré sú na tento účel k dispozícii.

Na trhu dlhopisov sa úroková miera odráža vo výnose dlhopisov

ktorý je výsledkom síl pôsobiacich na burze. Zvýšená ochota požičiavať peniaze, teda rozlúčka sa s peniazmi výmenou za dlhopisy, sa prejavuje v nízkych výnosoch. Ak sa mnoho investorov bude domnievať, že cena dlhopisov bude stúpať, budú sa nakupovať "na vzostup" a vznikne tendencia priaznivá vzostupu. Tí, ktorí veria v nadchádzajúcej vzostup cien, sú v burzovom žargóne označovaní ako "býci". Býci si chcú zabezpečiť zisk z predpokladaného vzostupu cien.

Medvede a býky - investori - akcie a dlhopisy

Naopak ty, kto verí v pokles ceny dlhopisov, možno označiť ako "medvede". Pri vzostupe kurzu dlhopisov môžu niektorí skoršie "býci" prestúpiť do tábora "medveďov", ale vzostup kurzu neprestane, kým nebude dosť "medveďov". Kým nie je dostatok "medveďov", teda tých, ktorí sú ochotní predávať papiere, povedie akcie "býkov" na to, že ceny vystúpi hore a výnos sa bude znižovať. Pokiaľ bude väčšina v jednom alebo druhom tábore, bude sa kurz meniť tak dlho, kým neprejde dostatočný počet bývalých "býkov" do tábora "medveďov" a opačne. Kurz môže byť v pokoji, ak sú vlastníci (potenciálni a skutoční) dlhopisov rozdelení do dvoch táborov s protichodnými názormi na ich budúci pohyb. Toto je mechanizmus, ktorým je množstvo peňazí, ktoré dlžníci požadujú, uvádzať do rovnováhy s množstvom peňazí, ktoré je na tieto pôžičky k dispozícii.

Podstatný vplyv na úrokovú mieru má množstvo peňazí

ktoré priamo ovplyvňuje bankový systém. Množstvo peňazí, ktoré je v určitom okamihu jednotlivcom i podnikom k dispozícii, je dané množstvom peňazí, ktoré banky dlhujú svojim klientom, množstvom peňazí, ktoré sú banky ochotné požičať a sumou peňazí, ktoré im už požičali. Ak sú banky ochotné požičiavať (vzostupná fáza úverového cyklu), celkové množstvo peňazí rastie, zatiaľ čo v situácii, keď ochota bánk požičiavať klesá (zostupná fáza úverového cyklu), celkové množstvo peňazí klesá. Na zostupnú fázu úverového cyklu je typické, že rastie riziko nesplatenia, existuje nedostatok likvidných peňazí a úrokové sadzby rastú.

Akcie ako ďalšia forma investície

Podobne ako možno voľné peniaze investovať do dlhopisov (dlhopisov), je možné investovať do akcií. Vlastníctvo akcie poskytuje právo podieľať sa na časti podnikových ziskov, o ktorých valné zhromaždenie rozhodne, že sa rozdelí ako dividenda. Akcie je teda spoluvlastníctvom podniku, jeho značky, zariadenia, uskutočňovaných obchodov a ostatných aktív. Zatiaľ čo splátky, na ktoré má právo držiteľ dlhopisu, sú vopred známe, u akcií možno len odhadovať, akého zisku spoločnosť dosiahne a aká dividenda bude vyplatená.

Akcie sú tiež obchodované na burze

a cena akcií je formovaná podobným spôsobom ako u dlhopisov, teda stretom ponuky a dopytu táboru "býkov" a "medveďov". Tak ako v čase kolísali ceny dlhopisov, rovnako kolísajú ceny akcií (ale aj iných aktív). Držiteľ akcie tak môže v situácii, keď ceny akcií rastú, dosiahnuť kapitálové zhodnotenie a naopak v situácii, keď klesajú, dosiahnuť kapitálové straty.

Akcie a zisky

Ak sa rozšíri presvedčenie, že akciové spoločnosti dosiahnu vysoké zisky, budú ich akcie príťažlivé a žiadané, ich ceny porastú. V takejto situácii môžu byť držitelia dlhopisov v pokušení dlhopisy predať a namiesto nich nakúpiť akcie vybraných prosperujúcich podnikov. Investori tak prelievajú prostriedky so zreteľom na existujúce príležitosti zhodnotenia, výnosy aj riziká. P

Peniaze, dlhopisy, akcie alebo nehnuteľnosti?

Pre bežnú prevádzku domácnosti je nutné udržovať vhodne zvolenou zásobu pohotových, likvidných peňazí. Ostatné peniaze je vhodné rozumne investovať, minimálne tak, aby neboli inflačne znehodnotia. Nástrojom, ktorý sa s ohľadom na štátnu dotáciu zatiaľ oplatí, je stavebné sporenie, avšak maximálne v úložkách zodpovedajúcich dosiahnutie na maximálnu štátnu pomoc v danom roku.

Múdry investor si vytvára portfólio

a voľné prostriedky ukladá do rôznych typov majetku (aktív), či už to sú peniaze, dlhopisy, akcie alebo nehnuteľnosti. Tieto rôzne triedy aktív umožňujú vlastniť majetkové hodnoty s nádejou na možné zhodnotenie a rozloženia rizika. Kto však nakúpi akcie, nehnuteľnosti alebo dlhopisy v nesprávny okamih, zvyčajne v čase, keď ceny dosahujú maximálnych hodnôt, môže utrpieť straty vďaka poklesu cien týchto aktív. Múdry investor si je vedomý toho, že rôzne triedy aktív sa oplatí kupovať v rôznych dobách a za rôznych okolností.

Investor - triedy aktív

Úvahy investorov môžu tiež spočívať v tom, či peniaze, ktoré im prebývajú, investovať do iných tried aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti) alebo je uložiť pomocou nástrojov peňažného trhu, ako sú termínované vklady. Pri takýchto úvahách sa porovnávajú predpokladané výnosy s aktuálnymi úrokovými sadzbami a možnými rizikami, ktoré ovplyvňujú dosahované výnosy aj kapitálovú hodnotu investície. Pri akejkoľvek investícii sa oplatí uvažovať, nakoľko sa s ohľadom na očakávané výnosy, súčasné úrokové sadzby a riziká, ktoré sú s danou investíciou spätá, vyplatí.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: