Vzdelávanie seniorov

Spoločenské zmeny ovplyvňujú postoj všetkých generácií, prináša zásadnú zmenu životných podmienok a možností, pre mnohé zmenu zamestnania, bývania, pre niektoré stratu sociálnych istôt. Vzdelávanie seniorom pomáha hľadať nové istoty a zmysel života.


Pre starých ľudí sú často zmeny priamo stresujúce, pretože možnosť ovplyvnenia životných podmienok z ich strany je minimálny.

Za faktory, ktoré túto politiku priaznivo ovplyvňujú, je možné počítať:

* Postupný presun hodnôt od filozofie spotrebiteľskej smerom k filozofii dôstojného prežitiu života, ako neopakovateľné hodnote, pri zachovaní zmysluplnosti každej jeho etapy, teda aj vek,
* Zvyšujúci sa záujem spoločnosti o handicapovaných skupiny obyvateľstva a skupiny sociálne slabších, valorizácia dôchodkov, domy sociálnej starostlivosti a podobne,
* Záujem o aktívnu účasť starších a starých ľudí o edukačné aktivity (kluby dôchodcov, akadémie tretieho veku, univerzity tretieho veku a pod),
* Zvyšujúce sa sociálne úroveň života aj lekárska starostlivosť predlžujúce aktívnu časť života,
* Nárast poznatkov rôznych vedeckých disciplín o starobe (geriatria, psychológia staroba, gerontologie apod).

Geragogika

Problematikou vzdelávania a starostlivosti o seniorov sa zaoberá geragogika. Jej predmetom je predovšetkým podpora aktívneho životného programu v starobe.

Pri vzdelávaní seniorov plní výchova a vzdelávanie nasledujúce funkcie:

* Všeobecnovzdelávací
* Kultúrno - umelecké
* Poradenské
* Zdravotné
* Právne a iné poradenstvo

Jedná sa teda o funkcie preventívne, rehabilitačné, adaptačné, relaxačné, medzigeneračného pôsobenie a kultivačné.

Význam vzdelávania seniorov

Psychologické výskumy ukazujú, že počas procesu starnutia narastá tendencia klásť väčší dôraz na vnútorný zmysel činnosti. Tento sa často prejavuje potrebou vzdelávať sa. Táto potreba môže byť vyvolaná potrebou "porozumieť dobe", potrebou kompenzovať pokles svojej výkonnosti, potrebou kompenzovať svoje celoživotné zameranie danej zamestnaním, realizáciou koníčkov a záujmov, porozumieť modernej dobe, potrebou zvýšenia prestíže v rode a okolí.

Pri koncipovaní akýchkoľvek projektov pre seniorov je potrebné rešpektovať rad špecifík, vyplývajúcich zo sociálneho a spoločenského postavenia, ale aj špecifík, daných vekom.

Predovšetkým je nutné rešpektovať vekové kategórie:

* Príprava na dôchodok
* Začínajúci dôchodok
* Starší ľudia
* Starí ľudia

Nutné rešpektovať aj to, že s narastajúcim vekom rastie zaťaženie organizmu a to ako biologické, tak aj psychické. Významná je etapa prípravy na dôchodok. Prvý kurz prípravy na starnutie je zaznamenaný v roku 1949 v Spojených štátoch, o rok neskôr v Anglicku, kde taktiež následne Národnej výrob pre blaho starých ľudí založil študijnú skupinu pre prípravu na dôchodok a organizoval od roku 1958 k tejto téme víkendové kurzy. Túto tému bolo aj predmetom svetových kongresov v rokoch 1974 - 1975.

Motivácia vzdelávania u seniorov

Motiváciou z hľadiska potrieb seniorov sú tri okruhy:

* Vzdelávacie potreby (držať krok s dobou),
* Potreby sociálne (potreby kontaktu s inými ľuďmi),
* Potreby sebarealizácie (uplatnenie sa v spoločnosti).

Individualita seniorov

Pri vzdelávaní seniorov treba rešpektovať, že ide o vyzreté osobnosti, ktorých názory na niektoré veci sú už niekoľko rokov ustálenej. Potreby sociálneho kontaktu a sebarealizácie vyplývajú predovšetkým zo základného pocitu - pocitu zbytočnosti. Vzdelávanie dáva životu zmysel, zamestnanosť a predovšetkým možnosť kontaktu s ľuďmi rovnakého hodnotového zamerania. Aktivita pomáha rozvíjať aj sebadôveru. Na priebeh vzdelávania seniorov má vplyv i prostredie, osobnosť pedagóga a kolektív vzdelávaných.

Realizácie vzdelávania seniorov

Vzdelávanie občanov v dôchodkovom veku je vo svete realizované v rôznych formách, buď ako samostatná inštitúcia alebo ako začleňovania seniorov do normálneho vzdelávacieho systému.

V Českej republike sa ustálilo ako Univerzita tretieho veku (U3V), ako Akadémia tretieho veku a ako Kluby tretieho veku. Najčastejšie dopyt je na nasledujúce oblasti - telesné zdravie, duševné zdravie, právo, ekológia, filozofia, náboženstvo, medziľudské vzťahy.

Univerzity tretieho veku

História vzniku univerzity tretieho veku vo svete

Prvá univerzita tretieho veku bola založená v roku 1972 vo Francúzsku v Toulouse na Univerzite spoločenských vied. Pierre Vellas, stál za zrodom univerzity tretieho veku, ako zakladateľ a súčasne tvorca nových vzdelávacích metód. Postupne sa tento program pre seniorov rozšíril po celom svete. Do koncepcie tzv celoživotného vzdelávania sa zapojili UNESCO i Európska únia.

História vzniku univerzity tretieho veku v Českej republike

Na slovenských univerzitách je vznik univerzít tretieho veku spojený s aktivitami Slovenského červeného kríža, v roku 1986, ďalej Československej gerontológie spoločnosti v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci a fakultnej nemocnicou v Olomouci. V súčasnosti možno v Českej republike absolvovať univerzitu tretieho veku na 24 vysokých školách, keď ceny kurzov sa pohybujú v rozmedzí stokorún za jeden semester (pol rok studia).

Význam univerzít tretieho veku

Univerzity tretieho veku sú rozdielne. Univerzity ponúka zrelým a starším ľuďom výukové programy, ktoré sú zamerané na zachovanie a zlepšenie psychologického zdravia, etické a psychologické stránky komunikácie, dejiny náboženstva, tvorivej činnosti apod Po absolvovaní určitého programu získajú účastníci certifikát alebo vysvedčenie.

Ich organizačné i obsahové zameranie môže byť úplne rozdielne:

* Cyklus prednášok, ktoré univerzita pre seniorov organizuje,
* Okrem prednášok majú študujúci možnosť využívať aj rôzne školské zariadenia (laboratóriá, knižnice), podieľajú sa dokonca na výskumných prácach alebo vykonávajú vlastný výskum,
* Seniorom, ktorí spĺňajú akademickým požiadavkám sa umožňuje účasť na normálnych študijných programoch školy, buď v riadnom vysokoškolskom štúdiu alebo vo voľnejšom režime - osobný študijný plán, rôzne dištančné formy apod

Táto činnosť umožňuje na univerzitnej úrovni seniorom doplniť aj obnoviť vedomosti v najrôznejších oblastiach kultúrneho i vedeckého života. Univerzita tretieho veku zároveň slúži na udržiavanie spoločenských aktivít, ktoré pomáhajú stimulovať samostatnosť v rozširovaní vedomostí a napomáhať sociálnej súdržnosti občanov.

Čo poskytujú univerzity tretieho veku seniorom

Univerzity tretieho veku neposkytujú ucelené vysokoškolské ani iné vzdelanie. Sú jedno alebo viac semestrové s rôznym odborným zameraním. Základným a spoločným predpokladom univerzít tretieho veku je vysokoškolská úroveň zaslaných informácií.

Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku organizujú rôzne aktivity kultúrno-osvetového charakteru a predovšetkým vzdelávanie na všeobecne prístupné úrovní, predovšetkým charakteru socio-kultúrneho. Ide väčšinou o jednorazové alebo krátkodobé akcie na aktuálne témy alebo akcie podľa záujmu. Ich častým organizátorom je Červený kríž.

Na Akadémii tretieho veku môže študovať každý, kto sa chce niečomu nového naučiť, pestovať a rozvíjať svoje záujmy, stretávať sa s podobne zameranými ľuďmi. Jedná sa tzv záujmové semestrálne štúdium, určené seniorom, ktorí chcú venovať svoj voľný čas vzdelávania.

Kluby tretieho veku

Ide o dobrovoľné zoskupenie starších občanov s cieľom spoločného trávenia voľného času. Kluby môžu mať rôzne odborné zameranie, ich častú aktivitou sú aj jednorazové vzdelávacie akcie podľa momentálne nepřevažujícího záujmu. Klub tretieho veku je určený ľuďom najstaršie generácie, tj generáciu tretieho veku. Klub tretieho veku nie je klubom dôchodcov, ani seniorov, ani starých ľudí, ktorí majú už svoj život za sebou. Je klubom takým, aby rozvíjal a umožnil plnohodnotný a bohatý život.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky