V koľkých rokoch do dôchodku

Blíži sa doba, kedy budete odchádzať do starobného, predčasného, prípadne invalidného dôchodku? Zaujíma Vás, za akých podmienok je možné odísť do dôchodku, koľko rokov musíte odpracovať, aby Vám bol priznaný starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok?


V koľkých rokoch do dôchodku

* U poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1936:
činí dôchodkový vek 60 rokov, u mužov,

robí dôchodkový vek 53 rokov, u žien, ak vychovali aspoň päť detí, 54 rokov, ak vychovali tri alebo štyri deti, 55 rokov, ak vychovali dve deti, 56 rokov, ak vychovali jedno dieťa, 57 rokov, ak nevychovaly žiadne dieťa.

* U poistencov, ktorí sa narodili medzi 1936 až 1968:
* Sa dôchodkový vek určí pripočítaním kalendárnych mesiacov, a to tak, že za dôchodkový vek sa považuje vek dosiahnutý v poslednom pripočítané kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom narodenia daného poistenca. Môže sa stať, že takto určený mesiac taký deň neobsahuje, tak sa za dôchodkový vek považuje ten vek, ktorý je dosiahnutý v poslednom dni posledného pripísania kalendárneho mesiaca. U poistencov, ktorí sa narodili po roku 1968:

robí dôchodkový vek 65 rokov, u mužov,

robí dôchodkový vek 62 rokov, u žien, ktoré vychovali aspoň 4 deti, 63 rokov, ak vychovali tri deti, 64 rokov, ak vychovali 2 deti, 65 rokov, ak nevychovaly žiadne dieťa.

U žien u výchovy detí platí podmienka, že daná žena starala o dieťa do dosiahnutia jeho plnoletosti, aspoň po dobu desiatich rokov. V prípade, že žena sa ujala výchovy dieťaťa, ktoré bolo už osem rokov, podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak dotyčné žena osobne starala o dieťa do dosiahnutia jeho plnoletosti, aspoň po dobu piatich rokov.

Potrebná doba poistenia pre nárok starobného dôchodku

* Požadovaná doba poistenia pred rokom 2010 je 25 rokov.
* Potrebná doba poistenia po roku 2009 je 26 až 35 rokov.
* V oboch prípadoch v závislosti od roku, v ktorom poistenec dosiahne dôchodkový vek.
* Nárok na starobný dôchodok vzniká dňom, ktorým bol dovŕšený daný dôchodkový vek.

Za akých podmienok má poistenec nárok na starobný dôchodok

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak získal dobu poistenia:

* 25 rokov a dosiahol dôchodkový vek pred rokom 2010,
* 26 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2010,
* 27 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2011,
* 28 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2012,
* 29 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2013,
* 30 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2014,
* 31 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2015,
* 32 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2016,
* 33 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2017,
* 34 rokov a dosiahol dôchodkový vek v roku 2018,
* 35 rokov a dosiahol dôchodkový vek po roku 2018.

Ďalej má poistenec nárok na starobný dôchodok, ak získal dobu poistenia:

* 15 rokov a dosiahol vek 65 rokov pred rokom 2010,
* 16 rokov a dosiahol vek o päť rokov vyššieho v roku 2010, ako je dôchodkový vek stanovený pre mužov rovnakého dátumu narodenia,
* 17 rokov a dosiahol vek o päť rokov vyššieho v roku 2011, ako je dôchodkový vek stanovený pre mužov rovnakého dátumu narodenia,
* 18 rokov a dosiahol vek o päť rokov vyššieho v roku 2012, ako je dôchodkový vek stanovený pre mužov rovnakého dátumu narodenia,
* 19 rokov a dosiahol vek o päť rokov vyššieho v roku 2013, ako je dôchodkový vek stanovený pre mužov rovnakého dátumu narodenia,
* 20 rokov a dosiahol vek o päť rokov vyššieho po roku 2013, ako je dôchodkový vek stanovený pre mužov rovnakého dátumu narodenia.

Podmienky nároku na starobný dôchodok

* Dosiahnutie stanoveného veku.
* Získanie potrebnej doby poistenia.

Koľko činí výška starobného dôchodku

* Percentuálny výmera starobného dôchodku je vždy najmenej 770 Sk mesačne, a to aj bez ohľadu na výšku výpočtového základu a dĺžku celkovej doby poistenia.
* Výška percentuálnej výmery závisí na: danej percentuálnej sadzbe, výšku výpočtového základu, celkovej dĺžke doby poistenia.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

* Získanie doby poistenia, dosiahnutia aspoň veku 60 rokov a jeho dôchodkový vek je minimálne 63 rokov,
* Chýbajúce tri roky poistenie do získania potrebnej doby poistenia a jeho dôchodkový vek je nižší ako 63 rokov.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok

* Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, aj keď ešte nedosiahol vek 65 rokov, a to za podmienky, že sa stal:
* Invalidnom a získal potrebnú dobu poistenia, ak nesplnil ku dňu vzniku invalidity podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo invalidnom následkom pracovného úrazu.
* Nárok na invalidný dôchodok zaniká dosiahnutím veku 65 rokov, od tohto veku dochádza k výmene invalidného dôchodku na starobný dôchodok.
* Súbeh poberania invalidného dôchodku a príjmu zo zárobkovej činnosti je možný.
* Poberanie invalidného dôchodku však nevylučuje nárok na starobný dôchodok. Poberateľ invalidného dôchodku môže požiadať o priznanie starobného dôchodku a na základe tejto žiadosti bude starobný dôchodok vypočítaný a priznaný v prípade, že bude vyššia, než doterajší invalidný dôchodok. Ak však bude starobný dôchodok nižší, než doterajší invalidný dôchodok, bude mu ponechaný tento doterajší invalidný dôchodok.

Potrebná doba poistenia pre nárok na invalidný dôchodok

Potrebná doba poistenia je odstupňovaná podľa veku poistenca. Potrebná doba poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Potrebná doba poistenia pre nárok na invalidný dôchodok je u poistenca vo veku:

* Do 20 rokov menej ako jeden rok,
* Od 20 rokov do 22 rokov jeden rok,
* Od 22 rokov do 24 rokov dva roky,
* Od 24 rokov do 26 rokov tri roky,
* Od 26 rokov do 28 rokov štyri roky,
* Nad 28 rokov päť rokov.

Koľko činí výška invalidného dôchodku

* Percentuálny výmera invalidného dôchodku je vždy najmenej 770 Sk mesačne, a to aj bez ohľadu na výšku výpočtového základu a dĺžku celkovej doby poistenia.
* Do výške percentuálnej výmery invalidného dôchodku sa neprenesie skutočnosť, že invalidita bola následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Náhradné doby poistenia

Niektoré náhradné doby dôchodkového poistenia sa na stanovenie percentuálnej výmery započítavajú v rozsahu 80%, iné v plnom rozsahu.

Náhradné doby poistenia, ktoré sa započítavajú v plnom rozsahu:

* Doba starostlivosti o dieťa vo veku do štyroch rokov. Pred rokom aj doba starostlivosti o dieťa vo veku do 18 rokov, ak je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť.
* Doba výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách, výnimku tvoria vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe.
* Doba osobnej starostlivosti o úplne bezmocnou alebo prevažne bezmocnou osobu či čiastočne bezmocnou osobu starší 80 rokov pred rokom 2007. Po roku 2006 doba osobnej starostlivosti o osobu, ktorá je závislá na starostlivosti inej osoby.

Kedy zaniká nárok na výplatu dôchodku

Nárok na dôchodok nikdy nezanikne uplynutím času. Pre podanie žiadosti o priznanie dôchodku nie je stanovená nikde žiadna lehota. To, že nie je dôchodok vyplácaný, nemá vplyv na trvanie nároku na dôchodok.

Nárok na výplatu dôchodku však uplynutím času zaniká. Tento zánik sa týka jednotlivých splátok dôchodku, tj dôchodok je možné spätne doplatiť je za dobu, za ktorú nedošlo k zániku nároku na výplatu dôchodku. Dobe piatich rokov stanovená pre zánik nároku na výplatu dôchodku platí od roku 2009.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: