Dôchodok - žiadosť a doklady

Aby sa človek mohol stať penzistov a každý mesiac dostával od štátu dôchodok, musí splniť tri základné podmienky: dosiahnuť dôchodkového veku, platiť potrebný počet rokov poistenia av neposlednom rade si o dôchodok vo veľkom predstihu požiadať.


Odísť do dôchodku nie je vždy ľahké

Väčšina ľudí sa už v predstihu teší na to, ako budú v penzii a budú mať konečne pokoj a čas na svoje koníčky a záujmy. Napriek tomu je odchod do starobného dôchodku veľkým životným zlomom a každý človek ho znáša inak. Súčasným trendom v Európe je však skorší odchod do dôchodku, než činí štátom stanovená hranica, ktorá je vo väčšine európskych krajín 65 rokov. Jedným z hlavných dôvodov je aj pracovný stres v dnešnej na výkon orientovanej spoločnosti. V priemere za EÚ-25 odchádza muži do dôchodku v 61,4 rokoch a ženy v 59,6 rokoch. Vo všetkých členských krajinách Európskej únie sa ženy dožívajú v priemere vyššieho veku ako muži, rozdiel za celú EÚ je viac ako 6 rokov. Čo pri rovnakom dôchodkovom veku znamená, že si ženy aj dlhšie užijú penzia.

Zákonné podmienky pre nárok na klasický starobný dôchodok

Poistenec má nárok na normálny starobný dôchodok, ak získal dobu poistenia

* Najmenej 25 rokov a dosiahol aspoň veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok alebo
* 15 rokov a dosiahol aspon 65 rokov veku. Dôchodkový vek sa v Česku v súčasnosti zvyšuje tak, aby v roku 2012 bol potrebný vek pre odchod do dôchodku pre mužov 63 rokov.

U žien vek odchodu do dôchodku závisí od počtu vychovávaných detí:

* 63 rokov pre ženy, ktoré nevychovaly žiadne dieťa

* 62 rokov pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa
* 61 rokov pre ženy, ktoré vychovali dve deti
* 60 rokov pre ženy, ktoré vychovali tri alebo štyri deti

Tieto vekové hranice pre nárok na starobný dôchodok preto platí pre všetkých občanov narodené po roku 1959.

Ako sa postupne zvyšuje dôchodkový vek?

Ešte pred 30 rokmi bol štátom stanovený nižší vek pre odchod do dôchodku pre ženy v Európe samozrejmou záležitosťou a závisel predovšetkým od počtu vychovávaných detí (čím viac, tým nižší dôchodkový vek). Postupne však dochádzalo, aj vzhľadom k niekoľkým rozsudkom Európskeho súdneho dvora, k vyrovnávaniu dôchodkového veku a teraz je vo väčšine západoeurópskych krajín dôchodkový vek jednotný.

Odchod do dôchodku v EÚ

Celkom v dvanástich členských krajinách Európskej únie je v súčasnosti štátom stanovená veková hranica pre odchod do dôchodku u žien stále nižšia ako u mužov (Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Taliansko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Veľká Británia). Podľa predpisov platných pred 1. januárom 1996 predstavovala veková hranica pre nárok na starobný dôchodok u mužov 60 rokov. U žien 53 rokov, ak vychovali aspoň 5 detí, 54 rokov, ak vychovali 3 alebo 4 deti, 55 rokov, ak vychovali 2 deti, 56 rokov, ak vychovali 1 dieťa, a 57 rokov, ak nevychovaly žiadne dieťa. V tomto roku sa dôchodkový vek poistenca stanovuje tak, že sa ku kalendárnemu mesiacu, v ktorom dosiahol vyššie uvedenej vekovej hranice, pripočítavajú u mužov 2 au žien 4 kalendárne mesiace za každý aj začatý kalendárny rok z doby po 31. decembri 1995 do dosiahnutia uvedenej vekovej hranice.

Potrebné doklady pre dôchodok si zaistite včas

Prvý krok, ktorý by mal človek urobiť, ak sa chystá do dôchodku, je, že si v dostatočnom predstihu požiada o tzv Informatívna osobné list dôchodkového poistenia (IOLDP). Nie je to však nutnosť. Na základe tejto žiadosti, ktorú adresuje na Českú správu sociálneho zabezpečenia, bude poistencovi zaslaný najneskôr do troch mesiacov výpis dôb jeho poistenie z evidencie ČSSZ. O IOLDP môže poistenec podľa § 40a Zákona č 582/1991 Zb., O organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia v platnom znení, požiadať raz ročne. Preto môžu žiadosť uplatniť aj mladí ľudia a mať tak istotu, že majú všetko v poriadku. Dôležité je to predovšetkým z toho dôvodu, že nie každý zamestnávateľ musel zamestnanca k sociálnemu poisteniu prihlásiť. Ak sa o tom poistenec dozvie v dostatočnom predstihu, má možnosť si chýbajúce dobu "vydokladovat" - zabezpečiť potvrdenie od organizácie alebo doložiť zápočtový list na chýbajúce obdobie. Chýbajúce dobu mu potvrdí aj preukaz ROH, ak sú v nej vylepené známky a ak si ju schoval. Ak si nebude vedieť rady, získa na ČSSZ potrebné informácie.

Dôchodkový vek nie je výpovedná dôvod

V prípade, že už sa človek rozhodol odísť do dôchodku, mal by urobiť druhý krok - dohovoriť sa so svojím zamestnávateľom na odchode do dôchodku. Dôchodkový vek nie je žiadny výpovednú dôvod. Človek nemusí do dôchodku odísť, je to len jeho slobodné rozhodnutie. Pri odchode do dôchodku musí zamestnanec ukončiť pracovný pomer. Ak sa so zamestnávateľom dohovorí, tak obyčajne dohodou o ukončení pracovného pomeru. V prípade, že by zamestnávateľ nechcel na dohodu pristúpiť, musí dať zamestnanec výpoveď. Výpovedná doba je klasická dvojmesačná a začína plynúť nasledujúci mesiac od podania výpovede. Zamestnávateľ bude musieť podľa § 83 Zákona č 582/1991 Zb., O organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia v platnom znení, skutočnosti o ukončenom pracovnom pomere a ďalšie skutočnosti (napríklad či nevypláca nemocenské dávky alebo ak nie sú z výplaty vykonávajú zrážky) potvrdiť na predpísanom tlačive.

Žiadosť o dôchodok - potrebné doklady

Nakoniec sa žiadateľ o dôchodok s potrebnými dokladmi dostaví na podľa miesta trvalého bydliska príslušnú Okresný správu sociálneho zabezpečenia k spísaniu žiadosti o dôchodok. Doklady, ktoré je nutné mať so sebou, sú:

* Občiansky preukaz žiadateľa a manželky (manžela), prípadne si len stačí poznamenať rodné číslo
* Všetky doklady o štúdiu (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom)
* U mužov vojenská knižka (ak boli na vojne)
* U žien rodné listy všetkých vychovávaných detí, zatiaľ stále majú ženy znížený odchod do dôchodku podľa počtu vychovávaných detí
* Všetky potvrdenie úradu práce o evidencii
* Informácie o priebehu všetkých zamestnanie, teda od kedy - do kedy a kde bol žiadateľ zamestnaný (toto nahrádza IOLDP)
* Potvrdenie zamestnávateľa podľa § 83 zákona č 582/1991 (buď ho zamestnávateľ vystaví dopredu alebo si o ne OSSZ požiada sama)

Na príslušné OSSZ si žiadateľ spíše a podpíše žiadosť. Potom už len bude čakať na jej kladné alebo záporné vybavenie a pravidelné mesačné zasielanie dôchodku.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: