Oprava domu po záplavách

Patríte medzi obete tohtoročných povodní? Váš domov je čiastočne alebo úplne zničený? Požiadajte o pomoc štát. Poradíme Vám, kam sa obrátiť, kde nájdete potrebné formuláre, na čo máte nárok v prípade mimoriadnej živelnej pohromy.


Dávka pri mimoriadnej udalosti vo výške 46 890 Sk

Jedna zo štátnych dávok, ktoré riešia pomoc v hmotnej núdzi je tzv mimoriadna okamžitá pomoc. Táto mimoriadna okamžitá pomoc Vám môže byť poskytnutá v prípade situácie, ktorú je nutné riešiť bezodkladne. Jedná sa napríklad o postihnutie vážnej mimoriadnej udalosti, ako je živelná pohroma, čo povodeň je. Dávka sa poskytuje až do výšky 15-násobku sumy životného minima jednotlivca, tj až do výšky 46 890 Sk.

Požiadanie o priznanie dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o priznanie dávky je možné podať na predpísanom tlačive "Žiadosť o mimoriadnu okamžitú pomoc z dôvodu postihnutia vážnu mimoriadnou udalosťou". Tento formulár si môžete vyzdvihnúť na príslušnom kontaktnom mieste sociálnej odboru, alebo ho tiež nájdete na internetových stránkach Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, kde ho jednoducho vyplníte a vytlačíte, nemusíte tak teda podstupovať dve cesty na úrad. Vyplnenú žiadosť predložíte na sociálnom odboru poverených obecných úradov podľa miesta trvalého bydliska. Nasledovať bude šetriace konania, kedy sa bude posudzovať, či ste Vy alebo Vaša celá rodina skutočne v hmotnej núdzi, či je kompatibilný podmienky nároku na príslušnú sociálnu dávku. V neposlednom rade bude stanovená konečná výška poskytnutej dávky.

Dotácia na obnovu domácnosti vo výške 30 000 Sk v súvislosti s povodňami

Na obnovu Vašej domácnosti môžete dostať sumu vo výške 30 000 Sk, ak bola domácnosť ničivými povodňami vážne poškodená a Vám nezostáva nič iného, než si kúpiť nový nábytok, podlahy, spotrebiče, kotol ai Na elektroniku, ako je napríklad televízia, satelit, DVD prehrávač, notebook, počítač ai, sa táto pomoc nevzťahuje.

Požiadanie o získanie dotácie na obnovu domácnosti

Vyplníte formulár "Žiadosť občana o finančný príspevok 30 000 Sk". Formulár môžete vyplniť priamo na internetovej stránke Ministerstva pre miestny rozvoj, odbor podpory bývania, pod sekciou "Bytová politika", "Dotácie a programy", živelné pohromy ". Táto dotácia je poskytovaná v súlade s čiastkovým programom "Pomoc pri zabezpečovaní dočasného náhradného ubytovania a ďalších súvisiacich potrieb v dôsledku povodne alebo inej živelnej pohromy". Príjemcom dotácie je príslušná obec, ktorá bola postihnutá živelnou pohromou.

Dotácia vo výške 30 000 Sk je určená pre domácnosti, ktoré prišli v dôsledku živelnej pohromy dočasne o možnosť užívať byt alebo časť bytu z dôvodu jeho opravy, rekonštrukcie ai O túto dotáciu však nemožno žiadať, ak budete príjemcom príspevku vo výške 150 000 Sk. Lehota na doručenie žiadosti je od 20. mája 2010 do 31. augusta 2010. Žiadosť o dotáciu zasiela príslušná obec súhrnne za všetky postihnuté domácnosti, na Ministerstvo pre miestny rozvoj.

Poskytnutie finančnej pomoci vo výške 150 000 Sk v súvislosti s povodňami

Táto finančná pomoc je určená osobám, ktorí prišli v dôsledku povodne o bývaní. Kto si požiada o tento finančný príspevok, nemôže požiadať o dotáciu na obnovu domácnosti vo výške 30 000 Sk.

Podmienky pre poskytnutie príspevku vo výške 150 000 Sk: na danom území bol vyhlásený stav nebezpečenstva alebo núdzový stav. Vy, ako postihnuté osoby povodní, ste v rozhodujúci deň v odstraňovaní objekte trvale bývali.

Požiadanie o finančnú pomoc v oblasti bývania

Vyplníte formulár "Žiadosť - občan - finančný príspevok 150 000 Sk". Formulár môžete vyplniť priamo na internetovej stránke Ministerstva pre miestny rozvoj, odbor podpory bývania, pod sekciou "Bytová politika", "Dotácie a programy", živelné pohromy ". Táto dotácia je poskytovaná v súlade s čiastkovým programom "Pomoc pri zabezpečovaní dočasného náhradného ubytovania a ďalších súvisiacich potrieb v dôsledku povodne alebo inej živelnej pohromy". Vyplnenú žiadosť podáte na príslušnú obec, podľa Vášho trvalého bydliska. Obec potvrdí údaje na Vašej žiadosti, vyplní sprievodné formulár pre finančný príspevok 150 000 Sk a doručí tlačivá na Ministerstvo pre miestny rozvoj. Lehota na doručenie žiadosti začína plynúť od 20. júla 2009. Žiadosť musí byť podaná do dvoch rokov od rozhodného dňa a zároveň doložená výpisom z katastra nehnuteľností potvrdzujúcom vlastníctva alebo spoluvlastníctva, alebo nájomnou zmluvou alebo dokladom o inom právnom dôvodu užívania bytu, vrátane toho, či ide o spoločné užívateľa bytu. Ďalej doložíte právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby s potvrdením stavebného úradu, že rozhodnutie bolo vydané v dôsledku poškodenia stavby povodní, alebo potvrdením stavebného úradu, že daná stavba bola v súvislosti s povodní zničená alebo v rámci záchranných prác odstránená. Všetky uvedené skutočnosti si necháte overiť príslušným krajským úradom.

Poskytnutie finančnej pomoci na úhradu nákladov spojených s demoláciou

Môžete si požiadať o poskytnutie finančnej pomoci na úhradu nákladov spojených s odstránením stavby pre bývanie.

Podmienky pre poskytnutie finančnej pomoci: na príslušnom území bol vyhlásený stav nebezpečenstva alebo núdzový stav. Stavba (bytový dom, rodinný dom, byt) je vlastníctvo fyzickej osoby alebo obce. Na stavbu bolo v dôsledku povodne vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby alebo jej časti alebo bola v súvislosti s povodní zničená alebo v rámci záchranných prác odstránená, a táto skutočnosť je osvedčená potvrdením stavebného úradu.

Požiadanie o finančnej pomoci na úhradu nákladov spojených s demoláciou

Vyplníte formulár "Žiadosť - fyzická osoba alebo obec - demolácie". Formulár môžete vyplniť priamo na internetovej stránke Ministerstva pre miestny rozvoj, odbor podpory bývania, pod sekciou "Bytová politika", "Dotácie a programy", živelné pohromy ". Vyplnenú žiadosť podáte na príslušnú obec, podľa Vášho trvalého bydliska.

K žiadosti pridáte prílohy: výpis z katastra nehnuteľností potvrdzujúce vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo odstraňovaného objektu alebo bytu, ďalej doklad o odstránení stavby, zahŕňajúce právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby alebo jej časti s potvrdením stavebného úradu, že rozhodnutie bolo vydané v dôsledku poškodenia stavby povodní, potvrdenie stavebného úradu, že stavba bola v súvislosti s povodní zničená alebo v rámci záchranných prác odstránený, ďalej doklady o výške nákladov vynaložených na odstránenie stavby. Obec potvrdí údaje na Vašej žiadosti, vyplní sprievodné formulár Demolácie a doručí tlačivá na Ministerstvo pre miestny rozvoj. Lehota na doručenie žiadosti začína plynúť od 20. júla 2009.

Dotácia na výstavbu nájomného bývania pre občanov bytu zničeného povodní

Maximálna dotácia na jednu bytovú jednotku predstavuje 600 000 Sk. Táto dotácia je určená na vznik nájomných bytov, náhradou za trvalo obývaný byt, na ktorý bolo v dôsledku povodní alebo inej živelnej pohromy vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby, alebo ktorý bol v súvislosti s povodňami alebo inými živelnými katastrofami zničený, prípadne v rámci záchranných prác odstránený.

Požiadanie o dotáciu na výstavbu nájomného bývania

Príslušná obec vyplní formulár "Žiadosť obce o dotáciu z podprogramu MMR". Formulár je možné vyplniť priamo na internetovej stránke Ministerstva pre miestny rozvoj, odbor podpory bývania, pod sekciou "Bytová politika", "Dotácie a programy", živelné pohromy ". Lehota na podanie žiadosti začína plynúť dňom 24. augusta 2009. Príjemcom pomoci budú obce, ktoré boli postihnuté záplavami alebo inou živelnou pohromou.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: